Press "Enter" to skip to content

Allah je ove riječi odabrao za Svoje robove i odredio posebne nagrade

Od Ebu Hurejre i od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhuma, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah je od govora odabrao četiri riječi: subhanallah, vel-hamdulillah, ve la ilahe illallah, vallahu ekber. Onome ko izgovori ‘subhanallah’, bit će upisano dvadeset dobrih djela i oprošteno dvadeset loših, onome ko izgovori ‘Allahu ekber’ i ‘la ilahe illallah’, bit će upisano isto, a ako onome ko izgovori ‘elhamdulillah’, bit će upisano trideset dobrih djela i oprošteno trideset loših.” (Ahmed, Musned, 2/302; Hakim, El-Mustedrek, 1/512; a šejh Albani, Sahihul-džamia, br. 1718, rekao je da je hadis sahih)5) One su štit od Vatre – Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao ashabima: “Uzmite svoje štitove (oklope)!” Ashabi upitaše: “Allahov Poslaniče, dokle je neprijatelj stigao?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori im: “Ne, nije neprijatelj, nego recite: ‘Subhanallah, vel-hamdulillah, ve la ilahe illallah, vallahu ekber’, jer će ove riječi doći na Sudnjem danu kao štit od Vatre i trajno dobro djelo.” (Hakim, El-Mustedrek, 1/541; Nesai, Sunenul-Kubra, 6/212.

Za ovaj hadis Hakim je rekao da je sahih po uvjetima Muslima, ali ga Buhari i Muslim nisu zabilježili, a šejh Albani, Sahihul-džamia, br. 3214, rekao je da je sahih)6) Ove riječi će imati posebnu težinu na Mizanu (Vagi) – Od Ebu Seleme, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uh, Uh!”, a zatim je podigao pet prstiju i rekao: “Kako će samo ovih pet stvari biti teško na Mizanu: (izgovaranje) subhanallah, vel-hamdulillah, ve la ilahe illallah, vallahu ekber, i čestito dijete koje je umrlo čovjeku pa se on strpi.” (Nesai, Sunenul-Kubra, 6/50; Ibn Hibban, Sahih, 3/114; Hakim, El-Mustedrek, 1/511. Za ovaj hadis Hakim je rekao da je sahih, a to je potvrdio imam Zehebi)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *