ALLAHOVA MOĆ STVARANJA: Pogledajte usporeni snimak udara munje

“On vam pokazuje munju, da se uplašite i ponadate, i On stvara teške oblake. I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće – opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može.” (Ar-Rad, 12.-13.)

Imam Ebu-Dža’fer bin Džerir prenosi od Ebu-Hurej-rea merfu’ hadis: ″Kada bi Allahov Poslanik čuo grmljavinu proučio bi: SUBHANE MEN JUSEBBIHUR-RA’DU BI HAMDIHI ′Uzvišen neka je Onaj Koga grmljavina hvali i veliča.′″

svjetlo-dunjaluka.com

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara