Press "Enter" to skip to content

Cjenjene sestre, mnoge vi ne znate, ali ovo su zabranjene stvari ženi muslimanki!

Neka je sva hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, Koji nas uputi na Pravi put i poduči nas onome što nismo znali, a On je Sveznajući, Stvoritelj nebesa i Zemlje, Najmilostiviji. Neka je salavat i selam na Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, koji je poslan kao milost svim svjetovima, na njegovu porodicu i sve ashabe.

Cijenjena sestro, sretna sam što mi je Uzvišeni Allah omogućio da se ponovo čujem s tobom i da ponovo uputimo jedna drugoj nekoliko riječi. Pokoravajući se Njemu Uzvišenom, ovom prilikom htjela sam da porazgovaram s tobom o nekim zabranjenim stvarima koje su se uveliko uvriježile među ženama muslimankama, postale su sastavni dio njihova života, običaji u kojima one ništa loše ne primjećuju, a Uzvišeni Allah i Njegov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, izriču velike prijetnje za iste postupke ukazujući na njihovu strogu zabranjenost. Allaha, subhanehu ve te’ala, molim da nas učini od onih koje slušaju i pokoravaju se Njegovim naredbama i naredbama Njegova poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, onih koje kada budu pozvane Allahu i Njegovu poslaniku samo kažu: “Slušamo i pokoravamo se”:
“Kad se vjernici Allahu i Poslaniku Njegovu pozovu, da im on presudi, samo reknu: ‘Slušamo i pokoravamo se!’ – Oni će uspjeti. Oni koji se Allahu i Poslaniku Njegovu budu pokoravali, koji se Allaha budu bojali i koji od Njega budu strahovali – oni će postići ono što budu ž‍eljeli.” (Prijevod značenja En-Nur, 51-52) Molim Ga, subhanehu ve te’ala, da nas sačuva svakog vida okretanja i udaljavanja od Njegove riječi, da nas sačuva osobina onih o kojima On Svevišnji kaže: “Teško svakom lašcu, velikom griješniku! On čuje Allahove riječi kada mu se kazuju, pa opet ostaje ohol kao da ih čuo nije, – njemu patnju neizdr‍živu navijesti. A kad sazna za neke Naše ajete, on im se ruga. Takve poni‍žavajuća patnja čeka.” (Prijevod značenja El-Džasija, 7-9)

Allaha Uzvišenog molim da primi od nas ovo djelo, da nas nagradi za njega ukoliko pogodimo, a oprosti ukoliko u njemu nešto pogriješimo, doista je On najbolji zaštitnik i pomagač!

Prva od zabranjenih stvari koja je danas mnogo proširena i koja nosi sa sobom veliku opasnost jeste poistovjećivanje s muškarcima u odijevanju i nošnji. Pantalone poput muških pantalona. Frizure poput muških frizura. Cijenjena sestro! Plemenita i čedna muslimanko! Znaš li da je ovaj običaj, ovo poistovjećivanje s muškarcima, strogo zabranjeno?! Nije ti dozvoljeno ni u kakvoj situaciji, ni pod kakvim izgovorom da obučeš nešto čime ćeš se poistovjetiti s muškarcem. Žena je žena, a muškarac je muškarac. Svako od njih ima svoje sklonosti i ima svoju građu. Hadisi Allahova poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, o zabranjenosti poistovjećivanja žene s muškarcem vjerodostojno su preneseni:

Ibn Abbas, radijallahu ‘anhuma, je rekao:

“Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je prokleo ljude koji si poistovjećuju sa ženama i žene koje se poistovjećuju s muškarcima.”
(Tirmizi i Buharija u Edebul-mufredu)
Ammar b. Jasir, radijallahu ‘anh, prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Troje neće ući u Džennet: onaj koji nije ljubomoran, muškobanjasta žena i notorni alkoholičar.” Upitali su: “Allahov poslaniče! Za notornog alkoholičara znamo, ali ne znamo o onom koji nije ljubomoran! Ko je on?” Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je odgovorio: “Onaj koji se ne brine ko mu sve ulazi kod njegove žene.” – “A muškobanjasta žena?” – upitali su. Odgovorio je: “Ona koja se poistovjećuje s muškarcima.” (Taberani)

Ebu-Umame, radijallahu ‘anh, prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Četvero je prokleto i na Dunjaluku i na Ahiretu pri čijem su proklinjanju meleki izgovarali: ‘Amin’: čovjek kojeg je Allah stvorio muškarcem, pa se on promijeni u žensko i poistovjeti se sa ženama; žena koju je Allah stvorio kao žensko, pa se ona promijeni u muškarca i poistovjeti s njima …” (Taberani)
Abdullah b. Amr b. El-As, radijallahu ‘anh, je vidio neku ženu kako hoda muškim hodom, pa je upitao:
“Ko je ova žena?” Rekli su mu: “To je Ummu-Se’id kćerka Ebu-Džehla.” Abdullah je rekao: “Čuo sam Allahova poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, da kaže: ‘Nije od nas ona žena koja se poistovjećuje s muškarcima, niti onaj čovjek koji se poistovjećuje sa ženama.’” (Ahmed)
Zato, plemenita sestro muslimanko, vodi računa o spomenutom i budi oprezna.

Druga od zabranjenih stvari, koje su se uvriježile među ženama muslimankama jeste spajanje kose s drugom, tuđom kosom ili oblačenje perike. Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, zabranio je spomenuto u mnogim hadisima:

Ebu-Se’id el-Makburi prenosi od svoga oca da je rekao:

“Čuo sam Muaviju b. Ebi-Sufjana, radijallahu ‘anhuma, kako na mimberu, držeći u ruci pramičak kose, kaže: ‘Šta je vašim ženama pa stavljaju u svoje kose nešto slično ovom?! Čuo sam Allahova poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kako kaže: – Nema nijedne žene koja u svoju kosu stavi kosu druge žene, a da time nije počinila krivotvorenje.-‘” (Buharija i Muslim)
U predanju kod Buharije, rahmetullahi ‘alejh, stoji da je Muavija, radijallahu ‘anh, rekao:
“Gdje su vaši učeni?! Čuo sam Allahova poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kako zabranjuje slično i govori: ‘Uistinu su Israelićani uništeni onda kada su im žene stale činiti ovo.’” Dok u predanju kod Se’id b. El-Musejjeba, rahmetullahi ‘alejh, stoji da je Muavija rekao: “Nisam znao da ovo čini neko drugi pored židova.”
Esma bint Ebi-Bekr, radijallahu ‘anhuma, prenosi da je neka žena upitala Allahova poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem:
“O Allahov poslaniče! Moja kćerka je dobila ospice od kojih joj je kosa na glavi opala, a udala sam je. Pa, da li da spojim i nametnem joj kosu?” Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: “Allah je prokleo onu koja spaja svoju kosu s kosom druge žene i onu ženu koja to radi.” (Buharija i Muslim)
Takođe od zabranjenih stvari jeste uklanjanje obrva, potpuno ili djelimično.

Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je prokleo onu ženu koja potpuno ili djelimično uklanja obrve radi ukrasa i ženu koja to radi. (Buharija i Muslim)

Abdullah b. Mes’ud, radijallahu ‘anh, je rekao: “Allah je prokleo žene koje tetoviraju i koje traže od drugih da ih tetoviraju, žene koje čupaju obrve i one koje im to rade, žene koje rastavljaju zube radi ukrasa i mijenjaju Allahovo stvaranje!” Neka od žena mu se suprostavila, pa je rekao: “Zašto da ne proklinjem onoga koga je prokleo Allah i Njegov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, a u Allahovoj, subhanehu ve te’ala, knjizi stoji: ‘Ono što vam Poslanik da uzmite, a ono što vam zabrani ostavite.’” (Buharija i Muslim)

Pohvalno je da žene uklone dlake sa brade i brkove jer se one smatraju neprirodnim kod žene. Ženi nije dozvoljeno da uklanja dlake sa obrva ako to od nje traži njen muž, jer nema pokornosti stvorenju u nepokornosti prema Stvoritelju, Allahu, subhanehu ve te’ala.
Takođe od zabranjenih stvari jeste i tetoviranje, kao što si mogla primjetiti iz riječi Ibn-Mes’uda, radijallahu ‘anh, i kao što stoji u hadisu Ibn-Abbasa, radijallahu ‘anhuma, da je rekao:

“Proklete su one koje svoju kosu spajaju s tuđom kosom i koje to čine, žene koje čupaju svoje obrve i one koje im to čine i žene koje tetoviraju i traže od drugih da ih tetoviraju.”
I kao što je spomenuto u hadisu Ibn-Mes’uda, radijallahu ‘anh, a slično se spominje i u hadisu Alkame, radijallahu ‘anh,da od zabranjenih stvari jeste i pravljenje razmaka među zubima, rastavljanje zuba radi ukrasa, jer se time mijenja Allahovo, subhanehu ve te’ala, stvaranje.

Sve ove radnje su prezrene, pogrdni adeti, veliki grijesi, pa čuvaj ih se, plemenita sestro, budi na oprezu. Znaj da podsticaji na sve ove radnje dolaze od samog šejtana. On ti došaptava kako da se uljepšaš. Govori ti kako tvoj suprug neće gledati u tebe ako ne učiniš ove stvari,ako mu se ne uljepšaš na takav način. Govori ti kako one nisu zabranjene kada je u pitanju sređivanje i uljepšavanje za svoga supruga. Laže, tako mi Gospodara Ka’be! Da bismo shvatile suštinu stvari, pravu istinu otvorimo Allahovu, subhanehu ve te’ala, Knjigu. Otvorimo suru En-Nisa. Pročitajmo riječi Uzvišenog, kao što stoji u prijevodu značenja:

“Oni se mimo Allaha ‍ženskim kumirima klanjaju, a ne klanjaju se drugom do šejtanu-prkosniku, prokleo ga Allah! A on je rekao: ‘Ja ću se sigurno potruditi da preotmem za sebe određen broj Tvojih robova, i navodit ću ih, sigurno, na stranputice, i primamljivaću ih, sigurno, la‍žnim nadama, i sigurno ću im zapovjediti pa će stoci uši rezati, i sigurno ću im narediti pa će stvorenja Allahova mijenjati!’ A onaj ko za zaštitnika šejtana prihvati, a ne Allaha, doista će propasti! On im obećava i primamljuje ih la‍žnim nadama, a ono što im šejtan obeća samo je obmana. Njihovo prebivalište bit će Dž‍ehennem i oni iz njega neće naći spasa!” (En-Nisa, 117-121)
Jesi li sada shvatila, plemenita sestro, da su ove radnje samo šejtanska obmanjivanja, zato budi na oprezu, čuvaj se ljudskih i džinskih šejtana. Nikako se ne povodi za ovim lažnim parolama. Ako je nekih radnji već i bilo pri tebi, vrati se Allahu, subhanehu ve te’ala, On je Onaj Koji neizmjerno prašta.

Allaha Svevišnjeg molim da nam istinu učini jasnom i olakša nam njeno slijeđenje i da nam laž, obmanu učini jasnom i pomogne nam da se iste klonimo. On, Uzvišeni najbolji je zaštitnik i divan li je pomagač! Do našeg sljedećeg susreta pozdravljam te najljepšim pozdravom, pozdravom stanovnika Dženneta:

Es-Selamu ‘alejkum we rahmetullahi te’ala we berekatuhu.
Allahova milost
www.tewhid.ucoz.net

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *