Press "Enter" to skip to content

Čovjek će biti na rubu Džehennema, pa će mu doći ovo djelo i spasiti ga Vatre

Ovo svojstvo nas može spasiti Džehennema, samo ako ga iskreno imamo.

Bilježi Taberani u “velikom mu’adžemu,

Kao I hakim I tirmizi u “nevadirul-usulu” I asbehani u “et-tergibu”,

Od abdur-rahman ibni semure, r.A, da je rekao:”jednoga dana došao nam je Poslanik, s.a.v.s, I rekao:

“juče sam zaista u svom snu vidio čudo:

“… vidio čovjeka iz moga ummeta koji je stajao na rubu džehennema,

Pa mu je došao njegov strah samo naspram allaha I spasio ga sa džehenemskog ruba…” (dio hadisa)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *