Da li Iblis pripada džinnima, ili je u suštini melek koji se nije poklonio Ademu a.s.

Pitanje: Je li Iblis džinn ili je melek? Ako je melek, kako je bio nepokoran, a znamo da meleki nisu nepokorni? Ako je džinn, to znači da je imao pravo odabira: da bude pokoran ili nepokoran?

Odgovor: Iblis, neka je na njega Allahovo prokletstvo, pripada džinnima i nikada nije bio melek, pa čak nijedan trenutak – treptaj oka. Meleki su Allahova plemenita stvorenja, koja se pokoravaju onome što im naredi. Kur’anski tekstovi nam jasno ukazuju da Iblis pripada džinnima i da nije melek. Spomenut ćemo neke:

1- Kazao je Uzvišeni Allah: ”Kad smo rekli melekima: ‘Poklonite se Ademu!’ – svi su se poklonili osim Iblisa, on je bio jedan od džinna i zato se ogriješio o zapovijest Gospodara svoga. Pa zar ćete njega i porod njegov, pored Mene, kao prijatelje prihvatiti, kad su vam oni neprijatelji? Kako je šejtan loša zamjena nevjernicima!” (Kehf, 50.)

2- Uzvišeni Allah pojasnio je da je džinne stvorio od vatre: “Mi smo stvorili Adema od ilovače, od blata ustajalog, a još prije smo stvorili džinne od vatre užarene“ (Hidžr, 26-27.); ”On je čovjeka od sasušene ilovače, kao što je grnčarija, stvorio, a džinna od plamene vatre“ (Er-Rahman, 15-16.). Također, u vjerodostojnim hadisima spomenuto je: ”Meleki su stvoreni od svjetlosti, džinni su stvoreni od vatre užarene, a Adem je stvoren od onoga što vam je spomenuto.“ (Muslim, Ahmed, Bejheki, Ibn Madže, od Aiše, r.a.)

Jedno od svojstava meleka je da su stvoreni od svjetlosti, a džinni su stvoreni od vatre. U kur’anskim ajetima spomenuto nam je da je Iblis, Allahovo prokletstvo neka je na njega, stvoren od vatre, i to navođenjem Iblisovih riječi, kada ga je Uzvišeni Allah upitao zašto nije učinio sedždu Ademu, a.s., kada mu je to naredio. Kazao je: “Zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio?” – upita On. – “Ja sam bolji od njega; mene si od vatre stvorio, a njega od ilovače” – odgovori on.“ (El-E’araf, 12.) Ovaj ajet jasno ukazuje na to da Iblis pripada džinnima.

3- Uzvišeni Allah opisuje meleke u Kur’anu, da su pokorna stvorenja: ”O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od Vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.“ (El-Hašr, 6.)  Također je kazao: ”Oni govore: ‘Milostivi ima dijete!’ Hvaljen neka je On! A meleki su samo robovi poštovani. Oni ne govore dok On ne odobri i postupaju onako kako On naredi” (El-Enbija, 26-27.); ”Allahu se klanja sve živo na nebesima i na Zemlji, u prvom redu meleki, i oni se ne ohole, boje se Gospodara svoga koji vlada njima, i čine ono što im se naredi.” (En-Nahl, 49-50.). Iz ovih ajeta vidimo da je nemoguće da meleki pogriješe i da su stvoreni da se pokoravaju Allahu.

4- To što Iblis nije od meleka, ne znači da nema pravo odabira, i da je primoran na pokornost. On ima pravo odabira kao i mi, ljudi. Kazao je Uzvišeni: ”Mi mu na pravi put ukazujemo, a njegovo je da li će zahvalan ili nezahvalan biti.” (Ed-Dehr, 3.) Također, džinni mogu biti vjernici i nevjernici. Spomenuto je u suri El-Džinn (1-2 ajet): ”Reci: ‘Meni je objavljeno da je nekoliko džinna prisluškivalo i reklo: ’Mi smo, doista Kur’an, koji izaziva divljenje, slušali, koji na pravi put upućuje – i mi smo u nj povjerovali i više nikoga nećemo Gospodaru našem ravnim smatrati.“ U istoj suri je spomenuto: ”…i mi smo, čim smo Kur’an čuli, u nj povjerovali; a ko u Gospodara svoga vjeruje, ni štete ni nepravde ne treba da se boji; i ima nas muslimana, a ima nas zalutalih; oni koji islam prihvate pravi put su izabrali.“

5- Kazao je Ibn Kesir u svome Tefsiru: ”Kazao je Hasan el-Basri: ”Iblis nije bio melek niti jednog momenta – koliko traje treptaj oka. On je osnova džinna kao što je Adem osnova čovječanstva.“ (Predaju je zabilježio imam Taberani sa vjerodostojnim lancem prenosilaca)

Da, neki učenjaci su kazali da je Iblis pripadao melekima, kao i to da je bio jedan od najčestitijih meleka i najpobožnijih, a većina tih predaja preuzeta je iz israilijata, a neke od tih predaja su u jasnoj koliziji sa kur’anskim ajetima.

(Muhammed Salih Munedžid, izvor fetve islam-qa.com)

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara