Press "Enter" to skip to content

Da li je bolesniku obaveza postiti?

Neka braća i sestre koji su bolesni, iz ljubavi prema ovom mjesecu i postu u njemu ne žele uzeti olakšicu već poste iako im post može ozbiljno narušiti i pogoršati njihovo stanje. Stoga je zabranjeno postiti bolesniku kome će post naštetiti njegovom zdravlju i pričiniti veliku poteškoću.

Ibn Hadžer u svom djelu El metalibu el alije bilježi predaju od Ebu Seida da je rekao: “Došli smo nakon obavljenje umre te smo odsjeli kod Ebu Hurejre, radijellahu anhu. Osvanuli smo svi mrseći osim jednog od nas koji je postio. Sredinom dana došao je Ebu Hurejre i vidio našeg druga kako se sklanja u hlad palmi, pa nas je upitao: ‘Šta je sa vašim drugom?’ ‘On posti’ – odgovorismo. Pa je on rekao: ‘Zar ne zna da ima olakšicu od Allaha (tj da mrsi), kada bi ovako preselio ja mu ne bih klanjao dženazu’.” Predaja je vjerodostojna.

Pogledaj kako je Ebu Hurejre pomenutu osobu izjedačio sa onim ko ubije sebe pa kome se zbog takvog djela iz ukora ne treba klanjati dženaza od strane učenih i uglednih ljudi.

Prof. Idriz Bilibani

stazomislama.com

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *