Da li je muslimanki dozvoljeno da, nakon nasilnog gubljenja nevinosti (silovanja) pomoću medicine, dopusti da joj se sašije “kožica” koja bi je ponovo učinila nevinom?

PITANJE: Da li je muslimanki dozvoljeno da, nakon nasilnog gubljenja nevinosti (silovanja) pomoću medicine, dopusti da joj se sašije “kožica” koja bi je ponovo učinila nevinom?

ODGOVOR: Silovanje je užasan zločin i težak grijeh. Osoba koja ga počini, počinila je veliki grijeh i imat će kod Allaha žestoku kaznu. Osoba koja je bila predmet silovanja je mazlum i njoj će se Allah smilovat. Medicinskim zahvatom se može sašiti “kožica” ali ne s namjerom da se obmane onaj za koga se silovana hoće udati. Nevinost se ne može vratiti sašijevanjem, to je opće poznato. Onome za koga se takva muslimanka naumila udati dužna je reći šta joj se desilo. U protivnom radi se o obmani, a obmanjivanje je zabranjeno. Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Onaj ko nas obmanjuje, ne pripada nama.” (Muslim)

Islam zabranjuje svaku vrstu varanja i lukavštine. Musliman mora biti ponosan bez obzira što mu se dogodilo i mora biti istinoljubiv i iskren u svim situacijama. Od najranijih vremena muslimani su striktno uveli sebi u praksu da kažu za mahanu koju posjeduju, da govore istinu i daju dobre savjete. U slučaju silovanja mahana nije izazvana voljom žrtve, već zločinca što je svakako olakšavajuća okolnost.

Kompilacija pitanja i odgovora

Odgovara hfz. Mr. Senaid Zajimovic

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara