Da li je potvrđeno da će Uzvišeni Allah i Njegov Poslanik učiti Kur’an stanovnicima Dženneta u Džennetu?

Pitanje:

Prema različitim učenjacima, Allah i poslanici će učiti Kur’an melodičnim glasom (tj. učit će Kur’an veoma lijepim glasom) u Džennetu.

Da li ima neka predaja koja je potvrđena ili hadis koji govori o ovome?

 

Odgovor:
Hvala pripada Allahu.

Prvo:

Nema vjerodostojnog hadisa koji kaže da će Milostivi, neka je slvljen i uzvišen, učiti Kur’an Svojim robovima u Džennetu. Takve stvari su od pitanja nevidljivog (ar. gajb) koje nije dozvoljeno potvrditi niti negirati bez vjerodostojne predaje koja tako tvrdi.

Učenjaci stalne komosije za fetve su upitani:

“Da li je istina da ćemo čuti svog Gospodara da uči suru Er-Rahman u Džennetu inšallah?”

Oni su odgovorili: “Prema onome što mi znamo, to nije istina.”

Fetava el-Ledžneh ed-Da’imeh, 4/318.

Također pogledajte odgovor na pitanje pod brojem 199303.

Drugo:

Što se tiče toga da će poslanici, alejhimu-s-selam, učiti Kur’an u Džennetu, ne znamo ni za jednu predaju koja govori o tome. To je također od pitanja nevidljivog o kojima se moramo suzdržati da govorimo.

Neki su učenjaci spomenuli da će Allahov poslanik Davud, alejhi-s-selam, učiti Kur’an sa vjernicima u Džennetu, ali ne znamo ni za jednu vjerodostojnu predaju od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koja to potvrđuje.

Pogledajte dio Sema’ ehlu-l-Dženneh u knjizi Hadi-l-Ervah ila biladi-l-Efrah od Ibn Kajjima (1/543-555, izdanje od ‘Alem el-Feva’id).

Isto se odnosi i na učenje vjernika u Džennetu: nema predaje koja to tvrdi. Međutim, moguće da ima mnogo potvrdnih dokaza u općenitom značenju nekih hadisa koji su potvrđeni do Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Od hadisa koji su vjerodostojni ali ne tvrde to jasno je hadis koji je zabilježio Imam Ahmed (25182) i En-Nesai u Sunenu-l-Kubra (8176) od Aiše, radijallahu anha, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Spavao sam i sanjao sam da sam u Džennetu, i čuo sam glas nekoga kako uči. Rekao sam: ‘Ko je to?’ Rekli su: ‘To je Harise ibn En-Nu’man.’ I Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ‘Takvo je dobročinstvo roditeljima, takvo je dobročinstvo roditeljima.’ A on je poštovao svoju majku najviše od ljudi.” 

Šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u Es-Sahiha (913).

Iako je san Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bez sumnje istina, oni se ne mogu smatrati kao tvrdnja da će se ovo dešavati u Džennetu.

Drugi primjer je predaja kod Tirmizije (2914), koju je ocijenio vjerodostojnom, od Abdullaha ibn Amra, rahijallahu anh, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Bit će rečeno onima koji su učili Kur’an: ‘Uči i penji se, kao što si učio na onom svijetu (dunjaluku), tvoj je stepen kod zadnjeg ajeta kojeg proučiš.'”

Šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u Sahih et-Tirmizi.

Pogledajte odgovor na pitanje pod brojem 191930.

Za značenje učenja Kur’ana melodičnim glasom pogledajte pitanjem pod brojem 1377.

A Allah zna najbolje.

Odgovorio: Šejh Muhammed ibn Salih el-Munedždžid

islamqa

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara