PITANJE: Pošto su za vrijeme Poslanika s.a.w.s. postojale robinje, koje su bile u vlasništvu drugih, da li je njihov vlasnik mogao da sa njima ima intimne odnose, iako mu ona nije žena, jer je u njegovom vlasništvu? Da li danas čovjek može da ima robinju?

ODGOVOR: Da, vlasnik robinja je mogao imati neograničeni broj intimnih odnosa sa svojim robinjama iako mu one nisu bile supruge. Vlasništvo nad njima mu je davalo i seksualno pravo. Iako je naslijeđen iz džahilijjeta, sistem ropstva bio je pravno regulisan što je podrazumijevalo i potpunu zbrinutost djece koja nastanu iz takvog odnosa. Islam je vlasnicima robinja dao pravo seksualnog zadovoljavanja. U nekoliko kur’anskih ajeta se spominju: ” …one koje su u vlasništvu vašem…”. U suri El-Mu’minun u petom i šestom ajetu Uzvišeni Allah kaže: “… i oni koja svoja stidna mjesta čuvaju, izuzev od žena svojih i onih koje su u vlasništvu njihovom”. Zadnji dio ajeta odnosi se na robinje. Pošto danas nema robova u pravnom smislu u kojem su postojali za vrijeme Poslanika s.a.v.s. kada su njihova prava, dužnosti i slobode bili regulisani posebnim zakonima, to je praktično nemoguće imati robinju.

Kompilacija pitanja i odgovora

Odgovara hfz. Mr. Senaid Zajimovic

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara