Da li nam je dozvoljeno da se sakupimo za novu godinu da spominjemo Allaha i da dovimo?

Pitanje:
Ovo je poruka koju sam mnogo puta vidio na internetu, ali je nisam nikome poslao jer nisam siguran da li je to novotarija ili ne. Da li ju je dozvoljeno širiti i da li ćemo biti nagrađeni za to, ili to nije dozvoljeno jer je to novotarija?

„Inšallah, u 12 u ponoć za Novu godinu svi ćemo klanjati dva rekata, ili čitati Kur’an, ili spominjati našeg Gospodara, ili doviti, jer ako naš Gospodar pogleda na Zemlju za vrijeme kada Mu je većina dunjaluka nepokorna, vidjet će da su Mu muslimani i dalje pokorni. Tako ti Allaha, moraš poslati ovu poruku svima koje znaš, jer što se naš broj više poveća, to će naš Gospodar biti više zadovoljan.“

Molim vas da me posavjetujete, Allah vas nagradio.

Odgovor:
Hvala pripada Allahu.

Dobro si postupio što nisi podijelio ovu poruku koja je veoma raširena na web stranicama, a u kojoj preovladava neznanje i neutemeljeni stavovi.

Što se tiče onih koji su objavili ovu poruku i žele da muslimani klanjaju i spominju Allaha, ne sumnjamo da su njihove namjere dobre, pogotovo jer žele da se rade djela ibadeta i pokornosti Allahu u vremenu kada je raširena nepokornost i griješenje. Ali ova dobra i plemenita namjere ne čini ovo djelo dozvoljenim, ispravnim ili prihvatljivim u šerijatu. Nego je neophodno da djelo bude u saglasnosti sa šerijatom u smislu razloga, vrste, broja, načina, vremena i mjesta. Detaljnije pojašnjenje ovih šest kategorija pogledajte u odgovoru na pitanje 21519. Na ovakav način musliman može razlikovati između ispravnim i uvedenih stvari.

Možemo iznijete razloge zbog kojih ova poruka ne bi trebala širiti u nekoliko tačaka, u to spada sljedeće:

1. Postojala su džahilijjetska posebna vremena, i posebna vremena kod nevjernika i onih koji su u zabludi od vremena Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa sve do danas, ali nam nije došla nikakva predaja od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koja nas podstiče da činimo ibadet u vremenima kada drugi čine grijehe, ili da činimo propisana djela u vremenima kada se čine izmišljena djela. Nema ni jedne predaje od poznatih imama u kojoj preporučuju da se čine takvo nešto.

Ovo spada u ophođenje prema grijehu izmišljajući nešto novo, kao što se desilo kao odgovor na novotariju oplakivanja na dan Ašure kao što to čine Rafidije, tako što je uvedeno uveliko trošenje imetka i javno iskazivanje zadovoljstva i sreće.

Šejhu-l-Islam Ibn Tejmijje, rahimehullahu te’ala, je rekao:

„Što se tiče uzimanja vremena nedaća za povod oplakivanja, ovo nije od vjere muslimana; štoviše, bliže je džahilijjetskoj vjeri. Tako da su oni propustili vrlinu i nagradu posta ovog dana. Neki drugi ljudi su uveli neke druge stvari zasnovane na izmišljenim hadisima koji nemaju osnove, kao što je vrijednost kupanja za ovaj dan, ili stavljanja surme na oči, ili da tresu ruke. Ove i slične stvari su novotarije, i sve su pokuđene. Ono što je pohvalno jeste post ovog dana.

Također imaju i raširene predaje o tome da se velikodušno daje imetak na svoju porodicu, kao što je hadis Ibrahima ibn Muhammeda ibn al-Muntesira on njegovog oca, da je rekao: ‘Čuli smo da onaj ko izdaje imetak velikodušno na svoju porodicu na dan Ašure, Allah će mu dati uveliko u ostatku godine.’Ovo je zabilježio Ibn Ujejne, ali to što je rekao: ‘Čuli smo…’ a nije poznato ko je to rekao ukazuje da je lanac munkat’ (prekinut). Najvjerovatnije je da je ovo izmišljeno zbog mržnje koja je izbila između Nasibija i Rafidija. Rafidije su uzeli dan Ašure za dan oplakivanja, tako da su Nasibije izmišljali hadise da osoba treba velikodušno izdavati imetak na ovaj dan i da ga uzme kao blagdan. Oba stava su pogrešna.

Nije dozvoljeno nikome da promjeni nešto u islamu radi bilo koga. Iskazivanje sreće na dan Ašure i davanje imetka na ovaj dan su sve novotarije koje su izmišljene kao odgovor Rafidijama.“ Iktida’ es-Sirati-l-Mustekim, 300,301.

Citirali smo još neke vrijedne riječi od šejhu-l-Islama Ibn Tejmijje u odgovoru na pitanje 4033.

2. Imaju posebna vremena za upućivanje dove i klanjanja namaza kao što je propisano u namazu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je podsticao da dovimo u tim vremenima, kao što je zadnja trećina noći, a to je vrijeme kada se Gospodar, subhanehu ve te’ala, spušta na najbliže nebo. Podsticanje ljudi da to čine u vremenu za koje nema nijedne vjerodostojne predaje je uvođenje propisa u islam po pitanju razloga ili vremena, isto tako suprotstavljanje šerijatu u bilo kojem od ova dva je dovoljno da se to djelo okarakteriše kao prezrena novotarija, a kako tek onda kada ima veze sa obje stvari!?

U odgovoru na pitanje pod brojem 8375, upitani smo o davanju sadake siromašnim porodicama u vrijeme gregorijanske nove godine, i rekli smo da to nije dozvoljeno.
Od stvari koje smo rekli je i sljedeće:

„Ako mi muslimani hoćemo da udijelimo sadaku (milostinju), možemo je dati onima koji je zaista zaslužuju, i ne trebamo ciljati da to uradimo posebno u danima nevjerničkih praznika. To trebamo raditi kada god ima potrebe za time, i iskoristiti maksimalno dobrih i velikih vremena kao što je mjesec ramazan i prvih deset dana zu-l-hidždžeta, i drugih odabranih prilika kada je nagrada uvećana.“

Osnovni princip za muslimana jeste da slijede (sunnet), a ne da uvode novotarije. Allah kaže:

„Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!’ – A Allah prašta i samilostan je.

Reci: ‘Pokoravajte se Allahu i Poslaniku!’ A ako oni glave okrenu – pa Allah, zaista, ne voli nevjernike.“(Prijevod značenja Ālu ‘Imrān,31,32)

Ibn Kesir, rahimehullahu, te’ala, je rekao:

„Ovaj ajet tvrdi da svako onaj ko kaže da voli Alaha ali ne slijedi put Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, laže u toj svojoj izjavi sve dok ne bude slijedio put ili vjeru Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, u svim svojim riječima i djelima, kao što je potvrđeno u Sahihu da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Ko uvede nešto u ovu našu vjeru što nije od nje, to je odbijeno.’“ Tefsir ibn Kesir, 2/32

Šejh Muhammed ibn Salih el-‘Usejmin, rahimehullahu te’ala, je rekao:

„Trebate voljeti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, više nego sebe, i vaša vjera nije potpuna dok tako ne bude. Ne uvodite u vjeru ništa što nije od nje. Ono što oni koji uče znanje trebaju uraditi jeste da objasne narodu: Radite potvrđene i ispravne ibadete; spominjite Allaha; donosite salavate na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u svim vremenima; redovno obavljajte namaz; dajite zekat; i budite uvijek blagi prema muslimanima.“ Lika’ el-Babi-l-Meftuh, 35/5

3. Zaboravljaš da uradiš ono što si obavezan da uradiš po pitanju ovih grijeha i loših stvari, a to je naređivanje dobra i zabranjivanje zla, upućivanje iskrenog savjeta onima koji se suprostavljaju islamu, i koji se koncentrišu na određene ibadete onda kada su općenito prisutna djela nepokornosti koja se ne smiju raditi.

Ono što mi smatramo jeste da je zabranjeno širiti slične poruke i da je novotarija pridržavati se ovih djela ibadeta u ovakvim prilikama. Dovoljno je za tebe da upozoriš na zabranjene proslave u vrijeme širkova i novotarija. Bit ćeš nagrađen za to i izvršit ćeš svoju dužnost po pitanju ovih grijeha.

Pogledajte odgovor na pitanje broj 60219 za neke komentare o dobroj namjeri i o tome da dobra namjera neće koristiti osobi i neće učiniti da bude nagrađen za svoju novotariju.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Šejh Muhammed ibn Salih el-Munedždžid

islamqa

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara