Press "Enter" to skip to content

Da li se Dedždžal već pojavio?

Allah je odredio da ovo bude znak blizine kraja ovog svijeta:

Allah, dž.š, je odredio da raskidanje okova kojima je vezan Dedžal i njegov izlazak iz zatvora bude znak blizine kraja ovoga svijeta. Allah, dž.š, je odredio razloge, predznake i termin njegovoga izlaska.

Povod izlaska Dedžala

Prokleti Dedžal će se pojaviti pun srdžbe. U rivajetu od Hafse, r.a, koji je vjerodostojan (sahih), se bilježi: “Zaista će Dedžal izaći pun srdžbe” 161

Okovi u koje je Dedžal okovan neće popustiti zbog njegove srdžbe. On je ljut od momenta njegovog zatvaranja.

U drugim predajama hadisa u kojem se spominje kazivanje o Džessasi, se kaže: “Pa je tri puta zastenjao.” 162

Dakle, srdžba koja se spominje nije ništa drugo do znak koji je Allah, dž.š, odredio da bude razlog njegovoga izlaska, kao što Je’džudž i Me’džudž imaju razlog svoga izlaska, a to je da će, kada dođe vrijeme za to, reći: “Sutra ćemo je otvoriti, ako Bog da.” Dakle, kada kažu ako Bog da, uspjet će izaći, a to će se desiti kada Allah, dž.š, bude htio.

(161 Bilježe Muslim i Ahmed. , 162 Bilježe Ahmed i Hakim.)

Termin njegovog izlaska
Kao što smo spomenuli, Dedžal će se pojaviti poslije

osvajanja Istambula, shodno riječima Muhammeda, s.a.v.s:

“Nakon izgradnje Kudsa slijedi razaranje Medine, nakon

razaranja Medine pojavit će se krvava bitka, nakon krvave

bitke slijedi osvajanje Istambula, a nakon osvajanja

Istambula izlazak Dedžala.” 163

Dakle, pojava Dedžala će biti nakon pojave Mehdija, a.s,

te nakon nekoliko bitaka koje će on povesti na Arabijskom

poluotoku, nakon bitaka sa Perzijancima i Vizantijcima, te

nakon osvajanja Istambula. Te bitke će trajati nekoliko

mjeseci, kao što smo spomenuli u trećem poglavlju.

Predznaci pojave Dedžala
Neki događaji će se pojaviti prije Dedžala i oni će

najaviti skori izlazak Prokletnika, od kojih su:

1 . Razarajući rat “Armagedon”, nakon kojeg će presušiti

rijeka Eufrat i Taberijsko jezero, a palme u Bejsanu će

prestati davati plod. Pa, kada se odigra velika bitka

“Armagedon”, očekujte skoru pojavu Dedžala.

Dolazak godina velikih suša, gladi, nesreća i nasilja, te
smanjenje broja ljudi koji će vjerovati, jer Muhammed,

s.a.v.s, kaže: “…Ljude će, tri godine prije pojave Dedžala,

pogoditi velika glad. Allah, dž.š, će prve godine narediti

nebu da smanji svoje padavine za trećinu, a zemlji da smanji

……………..(Bilježe Ahmed i Ebu Davud, Albani kaže da je sahih.)

svoje plodove za trećinu. U drugoj godini će biti naređeno

da nebo smanji svoje padavine za dvije trećine, a zemlja da

smanji svoje plodove za dvije trećine. U trećoj godini će biti

naređeno nebu da zadrži sve svoje padavine, tako da neće

pasti nijedna kap vode, a iz zemlje neće niknuti ni jedna

biljka i neće ostati nijedan pašnjak da neće biti uništen, osim

onoga što Allah htjedne. Upitaše ashabi:’A od čega će ljudi

živjeti tada?’ ‘Riječi: Lailahe illallah, Allahu ekber, El-

hamdu lillah će im biti zamjena za hranu.’” 164

Neki od ovih događaja su stvarnost. Svaki dan slušamo

vijesti o milionima ljudi koji su pogođeni glađu i žive ispod

granice siromaštva, a čiji je broj u stalnom porastu. Stalna su

upozorenja od svjetskih organizacija koje se brinu o ishrani

na opasnost od velike gladi koja prijeti u skoroj budućnosti.

Ovo nas ne treba čuditi jer se ovih dana uveliko govori o

ratovima koji će se voditi zbog vode.

Dakle, znak blizine pojave Dedžala je opći nered na Zemlji
koji će prouzrokovati smutnje, ratove, glad i

presušivanje rijeka i jezera, te povećan broj svjetskih kriza i

problema. Ovakvo vrijeme je pogodno za pojavu tog

šejtanskog stvorenja, koji će ljude iskušavati preko hrane i

vode, da nas Allah, dž.š, sačuva njega!

Bilježi Ibn Madže, Ibn Huzejme i Hakim, hadis je vjerodostojan.

SMUTNJA KOJU CE DEDZAL PRAVITI I NACIN SPASENJA OD NJE

Dedžalova smutnja
Dedžal je najveće iskušenje i najteža nesreća koja će

pogoditi ljude pred kraj života na ovom svijetu. Koliko je

opasna njegova smutnja, pokazuje nam naredba Poslanika,

s.a.v.s, da na svakom namazu molimo za zaštitu od četvero

u što spada i Dedžalova smutnja. Zahirije i neki koji ih

slijede, smatraju da je ova dova stroga obaveza, vadžib, u

svakom namazu. Muhammed, s.a.v.s, kaže: “Kada neko od

vas bude na sjedenju, neka od Allaha zatraži zaštitu od

četvero (riječima): ‘Allahu moj, od Tebe tražim zaštitu od

džehennemske patnje, od iskušenja u kaburu, od smutnje

života i smrti i od zla smutnje Mesiha Dedžala.’” 165

Muhammed, s.a.v.s, nas je obavijestio da nije bilo

nijednog poslanika, a da nije upozorio svoje sljedbenike na

smutnju Dedžala: “Ja vas upozoravam na njega. Zaista nije

bilo poslanika, koji nije upozoravao svoje sljedbenika na

njega. I Nuh, a.s, je upozoravao svoj narod na njega.

Međutim, ja ću vam reći ono što niko prije mene nije rekao:

‘On je ćorav, a Allah, dž.š, nije ćorav.’” 166 Muslim bilježi

hadis od En-Nuvasa bin Sema’na: “Muhammed, s.a.v.s, je

spomenuo Dedžala, pa je povisivao i stišavao svoj govor,

tako da smo pomislili da se nalazi u palmoviku.” 167

16 Bilježi Muslim od Ebu Hurejre, r.a.

166 Bilježe Buhari, Muslim, Tirmizi i Ebu Davud.

167 Nekoliko hadisa na ovu temu bilježi Muslim u Sahihu. 113

Kako je čudno to što neki smatraju da je između njih i

pojave Dedžala velika vremenska razlika, a nema poslanika

koji nije upozoravao svoj narod na ovu pojavu! Muhammed,

s.a.v.s, je toliko pričao o njemu da su ashabi pomislili da se

nalazi u palmoviku, bojeći se da ih ne iznenadi.

Smutnja Dedžala će se ogledati u sumnjama i strastima.
To neće biti iskušenje sile i pokoravanja. Njegovo

djelovanje će sličiti djelovanju šejtana, koji će se obratiti

svojim sljedbenicima na Sudnjem danu, kako nas Allah.

dž.š, obavještava: “I kada bude sve riješeno, šejtan će reći:

‘Allah vam je pravo obećanje dao, a ja sam svoje obećanje

iznevjerio, ali ja nisam nikakve vlasti nad vama imao, samo

sam vas pozivao i vi ste mi se odazivali, zato ne korite

mene, već sami sebe, niti ja mogu vama pomoći, niti vi

možete pomoći meni. Ja nemam ništa s tim što ste me prije

smatrali Njemu ravnim.’ Nevjernike sigurno čeka bolna

patnja.” 168

Kad kažemo da će njegova smutnja ličiti djelovanju

šejtana, znači da će ona imati slab uticaj na iskrene vjernike,

jer je to smutnja do koje će dovesti zabluda i strast, preko

kojih će Džedžal djelovati. Ovo razumijemo iz govora

Muhammeda, s.a.v.s, o Dedžalu: “…pa je pojačavao i

stišavao govor o njemu: “Znači da je upozoravao na veliku

opasnost od njegove smutnje, ali i da je ona slabog uticaja a

njen nosilac je jadan i bijedan kod Allaha, dž.š.”

Zbog čudnih i natprirodnih pojava koje se prokletom

Dedžalu date, njegovi sljedbenici će bit muslimani koji su

……….(lbrahim, 22. 114)

slabog vjerovanja, a naročito višebožci i nevjernici. Pojavit

će se u vremenu velikih suša, nepogoda i gladi, pa će

pozivati u popravku stanja. Tvrdit će za sebe daje poslanik i

na kraju će tvrditi da je Bog, pa će mu se osušiti jedno oko,

a na licu će mu biti napisano “kafir”, tako da će od njega

pobjeći svaki razuman čovjek.

Kada se pojavi, kupovat će lakomislene za koru hljeba,
a sa sobom će imati velike količine hljeba i rijeke vode. U

takvoj situaciji odazivat će mu se oni kojima je jedini cilj

dunjaluk, i zadovoljavanje prohtije va. Odazivat će mu se oni

kojima nije važno da li je hrana koju jedu halal ili haram i

koji će govoriti: “Mi sarađujemo sa šejtanom kako bismo

preživjeli.”

O žestini smutnje i situacije u kojoj će se ljudi naći

govori Muhammed, s.a.v.s: “Od stvaranja Adema, pa do

Kijametskog dana nema gore stvari od Dedžala.” 169 U

drugoj predaji se kaže: “…nema teže smutnje od

Dedžala.” 170 A u trećem hadisu Muhammed, s.a.v.s, kaže:

“Ljudi će bježati u brda od Dedžala.” 171 Muhammed, s.a.v.s,

nas upozorava, a posebno one koji nisu čvrsti u svom

vjerovanju, da se ne sretamo sa Dedžalom: “Ko čuje za

Dedžala, neka se udalji od njega! Tako mi Allaha, bit će

ljudi koji će mu dolaziti, misleći da su čvrsti vjernici, pa će

mu se pridružiti zbog iskušenja koje će posjedovati.” 172

159 Bilježi Muslim u Sahihu.

170 Bilježe Muslim, Ahmed i Tirmizi.

1 ‘ Bilježe Muslim, Ahmed i Tirmizi.

17 Bilježe Ahmed, Ebu Davud i Hakim, Albani ga ocjenjuje kao

vjerodostojan. 115

Dedžal će obići cijelu Zemlju u roku od četrdeset dana.
Putovat će poput kiše koju prati vjetar. Ljude će pozivati da

mu se pridruže. Oko njega će biti šejtani koji će mu

pomagati u njegovoj zabludi. On je kao i svaki sihirbaz

kojeg šejtani više pomažu u njegovom poslu i više mu se

pokoravaju ukoliko više ispolji zablude i nevjerovanje.

Dakle, grijesi koje će on činiti su mito kojim će on

zadovoljiti šejtane pa će mu biti pokorni.

Neće ostati nijedno mjesto na Zemlji u koje neće ući

Dedžal, osim Meke i Medine, jer su mu ta dva grada

zabranjena. Kada pokuša ući u njih, put će mu presjeći

meleki koji će sa isukanim sabljama izaći pred njega. O

ovome nam govori jedan hadis Muhammeda, s.a.v.s: “Dan

El-Halas, a znate li šta je to dan El-Halas? (ponovio je tri

puta). Pa su upitali: ‘Šta je to dan El-Halas? To je dan u

kojem će se Dedžal popeti na Uhud i gledati u Medinu, pa

će reći svojim sljedbenicima: ‘Vidite li onaj bijeli dvorac? 73

Ovo je Ahmedov mesdžid.’ Zatim će se približiti Medini, ali

na svakom njenom prilazu će naići na meleka sa isukanom

sabljom. Doći će do jedne obale, gdje će udariti nogom o tlo

i cijela Medina će se potresti tri puta. Nakon potresa će svi

munafici i veliki griješnici (fasici), bili žene ili muškarci,

napustiti Medinu i pridružiti se njemu. To je dan El-Halas\” m

‘ 3 Ovo je mudžiza Allahovog Poslanika, s.a.v.s, koja pojačava iman

vjernika. Poslanik nas obavještava da će Dedžal gledati u njegovu

džamiju koja će biti kao bijeli dvorac, a za njegova života ona je bila od

čerpića i palminih grana. Međutim, ona je danas, uistinu, bijeli dvorac.

Istinu si kazao o, Allahov Poslanice!

174 Bilježi Ahmed, El-Hejsemi ga ocjenjuje kao vjerodostojan. 116

Ovo kazivanje ćemo završiti jednim hadisom, u kojem su

sadržane sve smutnje koje će Dedžal nositi sa sobom, neka

je Allahovo prokletstvo na njega: “O ljudi! Od kada je Allah

stvorio Adema na Zemlji neće biti veće smutnje, od smutnje

Dedžala. Allah nije poslao nijednog poslanika koji nije

upozoravao svoj narod na Dedžala. Ja sam posljednji

poslanik, a vi ste posljednji ummet, pa će se on sigurno

pojaviti među vama. Ukoliko se pojavi, a ja budem među

vama, ja ću biti zaštita za svakog muslimana, a ako se pojavi

poslije mene, neka svak sebe zaštiti, a Allah je zaštita svim

muslimanima. On će se pojaviti u području između Sama i

Iraka, pa će obići Zemlju desno i lijevo. O Allahovi robovi!

O ljudi! Budite postojani, ja ću vam ga opisati na način na

koji ga nijedan poslanik prije mene nije opisao… Govorit će:

‘Ja sam vaš bog,’ a vi nećete vidjeti vašeg Gospodara sve

dok ne umrete. On je ćorav, a vaš Gospodar nije ćorav.

Između njegovih očiju je napisano ‘kafir’, što će pročitati

svaki musliman, bio pismen ili ne!

Od njegove smutnje je Džennet i vatra koja će ga pratiti.

Njegov Džennet je vatra, a njegova vatra je Džennet. Pa ko

bude iskušan sa vatrom, neka zatraži zaštitu kod Allaha i

neka prouči prve ajete sure El-Kehf.

Od njegove smutnje je da će reći neukom čovjeku: ‘Ako

ti oživim roditelje, hoćeš li svjedočiti da sam ja tvoj

gospodar? ‘Hoću,’ odgovorit će. Pa će se dva šejtana ukazati

u liku njegovih roditelja koji će mu reći: ‘O sine naš, zaista

je on tvoj gospodar, pa ga slijedi.’

U njegovu smutnju spada i to da će ubiti jednog čovjeka,

pa će njegovo tijelo pilom prepoloviti na dvije polovine i

reći: ‘Pogledajte ovog mog roba kojeg ću oživjeti, pa će

nakon oživljenja tvrditi da ima drugog boga osim mene.’

Allah će oživjeti čovjeka, pa će mu Dedžal reći: ‘Koje tvoj

bog?’ Čovjek će odgovoriti: ‘Moj Gospodar je Allah, a ti si

Allahov neprijatelj Dedžal. Tako mi Allaha, nikada nisam

bio sigurniji da si to ti, kao što sam danas.’

U njegovu smutnju spada i to da će narediti nebu da kiša

pada, pa će padati. Naredit će zemlji da daje plodove, pa će

ona svoje plodove dati. Od njegove smutnje je da će neko

mjesto odbiti da ga slijedi, pa im neće ostati ni jedno grlo

stoke a da neće biti uništeno.

U njegovu smutnju spada i to da će mu neko mjesto

povjerovati, pa će narediti nebu da spusti kišu, što će ono i

učiniti. Naredit će zemlji da podari svoje plodove, pa će ona

to učiniti, (te će imati najbolju ispašu). Zbog toga će im

stoka biti krupna i ugojena kao nikada do tada, sa

stomacima punim hrane i vimenima punim mlijeka.

Neće ostati nijedan djelić Zemlje a da Dedžal neće do

njega dospjeti svojom nogom, osim Mekke i Medine. Na

svakom od njihovih prilaza će biti melek koji će mu se

suprostaviti isukanom sabljom. Doći će do jedne obale koja

je crvene boje i potrest će cijelu Medinu zajedno sa njenim

stanovnicima tri puta, pa neće ostati ni jedan munafik od

ljudi ili žena, a da neće izaći i pridružiti mu se. Onda će,

prokletnik, biti udaljen od Medine, kao što kovački mijeh

udaljava prašinu. Taj dan će se zvati dan izbavljenja. ‘Gdje

će biti Arapi toga dana?’ upitaše. ‘Njih će toga dana biti

malo, a vođa će im biti dobar čovjek. Kada priđe da s njima

klanja sabah, spustit će se Isa a.s. Njihov imam će se povući,

kako bi Isa, a.s, ušao u mihrab. Isa, a.s, će staviti ruku

između njegovih plećki i reći: ‘Klanjaj ti, jer tebi je ikamet

proučen.’ Kada završi namaz, sklonut će se, a Isa, a.s, će

reći: ‘Otvorite vrata.’ Otvorit će ih, a iza njih će biti Dedžal i

sa njim sedamdeset hiljada Jevreja, naoružanih sabljama i

štitovima. Kada Dedžal ugleda Isaa, a.s, počet će se topiti,

kao što se topi so u vodi. Onda će se dati u bijeg. Isa, a.s, će

ga stići kod Istočnih vrata Ludda i ubit će ga. Allah će tada

dati poraz Jevrejima, tako da ništa od Allahovih stvorenja

neće ostati čime bi se Jevreji mogli zaštititi. Allah će

narediti kamenju, drveću, zidovima, životinjama i bilo

kojem skloništu da govori, osim drveta garkad, jer je ono

njihovo drvo i neće govoriti. Sve drugo će reći: “O robe

Allahov, muslimanu, ovo je Židov, dođi i ubij ga!” Isa, a.s,

će u mome ummetu biti pravedan vladar i vođa i on će

razbiti krst, zaklat će svinju, dokinut će džiziju i sadaku.

Neće biti potrebe za čuvanjem deva i ovaca. Srdžba, ljutnja i

zavist će nestati kod svih, tako da će dijete stavljati ruku u

zmijska usta i ništa mu se neće desiti. Djevojčica će se igrati

sa lavom, a on joj ništa nažao neće učiniti. Vuk će biti sa

stadom kao što pas ovčar bude uz njega. Zemlja će se

napuniti mirom, kao što se posuda napuni vodom. Svi ljudi

će se ujediniti oko jedne riječi. Neće se niko obožavati osim

Allaha, dž.š, nestat će ratovanja i Kurejševići će zaposjesti

hilafet. Zemlja će biti kao srebrena ploča, a njeni plodovi će

biti kao što su bili u doba Adema, a.s. Grupa ljudi će se

okupiti oko jednog grozda i on će im biti dovoljan. Grupa

ljudi će jesti jedan nar, pa će se najesti. Cijena jednog bika

će biti veoma mala, a konj će se moći kupiti za nekoliko

dirhema (srebren jaka).

Tri godine prije izlaska Dedžala će biti teške za ljude,
u njima će se pojaviti žestoka glad. Allah, dž.š, će prve godine

narediti nebu da smanji svoje padavine za trećinu, a zemlji

da smanji svoje plodove za trećinu. U drugoj godini će

narediti nebu da smanji svoje padavine za dvije trećine, a

zemlji da smanji svoje plodove za dvije trećine. U trećoj

godini će narediti nebu da zadrži sve svoje padavine, tako da

neće pasti nijedna kap kiše, a zemlji će narediti pa neće

niknuti nijedna biljka i neće ostati ni jedan pašnjak, a da

neće biti uništen, osim onoga što Allah bude htio. Ashabi

upitaše: ‘A od čega će ljudi živjeti tada?’ ‘LA ILAHE

ILLALLAH, ALLAHU EKBER i EL-HAMDU LILLAHI

će im biti zamjena za hranu – odgovori Poslanik.’” 175

U nekoliko rivajeta, koje bilježi Muslim, se dodaje:

“Koliko će ostati na Zemlji o, Božiji Poslanice?” On

odgovori: “Četrdeset dana. Prvi dan će biti kao godina, drugi

kao mjesec, treći kao sedmica, a ostali dani kao obični dani

u tom vremenu.” Ashabi zatim rekoše: “Allahov Poslanice,

u danu koji je kao godina, da li će nam biti dovoljni namazi

jednoga dana?” Poslanik odgovori: “Ne, obračunavajte

vrijeme namaza.”

Način spasa od Dedžalove smutnje
Hvala Allahu Uzvišenom koji nije dao bolest, a da joj

lijeka nije propisao. Onaj ko je spoznao taj lijek, on ga i zna,

a ko nije, sebi je znanje uskratio. Onaj ko ga je spoznao

neka zahvaljuje Allahu, a ko nije neka samog sebe kori, zato

što nije uložio dovoljno truda da sazna!

Hadis je vjerodostojan, a bilježe ga Ibn Madže i Ibn Huzejme. Albani

ga bilježi u Sahihu pod brojem 2457. 120

I pored opasnosti i žestine Dedžalovih iskušenja, on je za

Allaha beznačajan. Dedžal neće imati vlasti nad iskrenim

vjernicima. Mugire ibn Šu’be, r.a, kaže: “Niko nije više pitao

Muhammeda, s.a.v.s, o Dedžalu od mene, pa mi je rekao

Allahov Poslanik: ‘Što te on zabrinjava? Neće ti nauditi!’

Rekao sam: ‘Ali za njega kažu da će hrana i piće biti s

njim?!’ On mi odgovori: ‘Allah, dž.š, je iznad njega.’” 176

Dakle, njegova smutnja će kratko trajati, svega četrdeset

dana, nakon kojih će sići Isa, a.s, koji će ga ubiti i dokrajčiti

njegovu smutnju.

Uz to, naš miljenik, Muhammed, s.a.v.s, nas je podučio

kako da se sačuvamo njegove smutnje, te da će vjernici

doživjeti njegovu smutnju.

Spas od njegove smutnje se ogleda u sljedećem
Stalnim učenjem dove koju nam je preporučio
Muhammed, s.a.v.s, pri kraju svakog namaza, a koja glasi:

“Allahu moj, tražim da me zaštitiš od Džehennemske kazne,

od kaburske kazne, od smutnje života i smrti i od zla

smutnje Mesihi Dedžala.”

Ko bude učio ovu dovu Allah će ga sačuvati i ko bude

tražio Allahovu zaštitu Allah će mu je dati.

Učenjem napamet sure El-Kehf, ili deset ajeta sa
početka ili sa kraja sure. Pa, ko nauči makar prva tri ajeta

sura El-Kehf, bit će spašen od Dedžala, Uzvišenom neka je

hvala! Muhammed, s.a.v.s, kaže: “Ko napamet nauči prvih

——(1 6 Bilježe Buhari i Muslim u Poglavlju o smutnji. 121)

deset ajeta sure El-Kehf, bit će spašen Dedžalove

smutnje.” 177

U jednom rivajetu kojeg navodi Muslim i Ebu Davud

stoji: “…od posljednjih ajeta sure El-Kehf, a u drugom

rivajetu stoji: “Prva tri ajete sure El-Kehf.”

Kome Allah, dž.š, omogući da vidi Dedžala, neka mu

pljucne tri puta u lice kao kada se vidi šejtan, i neka mu

prouči početak, ili kraj sure El-Kehf, pa će biti spašen

Allahovom dozvolom.

Ko čuje da se pojavio Dedžal, neka se preseli u Mekku
ili Medinu, jer on neće ulaziti u ove gradove.

Ko ne bude u stanju uraditi bilo šta od navedenog neka
pobjegne od Dedžala, pa mu on neće nauditi, ali pod

uslovom da čini zikr i uči dove.

Zbog čega Dedžal nije spomenut u Kur’anu?

Ovo poglavlje ćemo završiti odgovorom na postavljeno

pitanje. Neki se pitaju o razlogu zbog kojeg Dedžal nije

spomenut u Kur’anu, iako su njegova smutnja i zlo jako

opasni, a kazivanja o njegovoj pojavi pred kraj svijeta u

hadisima dosežu do stepena mutevatira.

1 Bilježe Muslim, Ahmed, Ebu Davaud i Tirmizi. 122

Islamski učenjaci su dali nekoliko odgovora na ovo

pitanje, ali ti odgovori nisu potpuno ubjedljivi i treba ih

prokomentarisati. 78

Kažu da je Dedžal spomenut u riječima Allaha, dž.š:

“Onoga dana kada neki predznaci od Gospodara tvoga dođu,

nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada

vjerovati…” 17 Tirmizi bilježi hadis od Ebu Hurejre kojeg je

ocijenio kao vjerodostojan (sahih) a u kojem stoji da je

Poslanik, s.a.v.s, rekao: “Kada se pojavi troje, nikome neće

koristiti vjerovanje njegovo, osim ako je vjerovao prije:

Dedžal, životinja iz zemlje i izlazak Sunca sa zapada.”

Na ove riječi mi ćemo odgovoriti daje pitanje još uvijek

bez pravog odgovora, jer Dedžal u Kur’anu nije izričito

spomenut.

Drugi kažu da imamo određeni znak u Kur’anu, u

kazivanju o silasku Isaa, a.s, a gdje se kaže: “I on je

predznak Smaka svijeta, zato nikako ne sumnjajte u njega i

slijedite uputstvo Moje.” 180

Ovdje se govori o lsau, a.s, koji će ubiti Dedžala, pa je

dovoljno spomenuti jednog.

Mi dodajemo: Pitanje je još uvijek bez pravog odgovora,

jer nije spomenut imenom.

Neki kažu da Dedžal nije spomenut u Kur’anu zbog

prezira Allaha, dž.š, prema njemu.

178 Vidi Fethul-Bari, Poglavlje o Dedžalu, i El-Fiten vel-Melahim, Ibn

Kesir, Poglavlje o Dedžalu.

179 El-En’am, 158.

180 Ez-Zuhruf, 61 .

Mi odgovaramo da su imenima spomenuti drugi koji su

prezreniji od njega, kao npr. Faraon.

Neki opet tvrde da su u Kur’anu spomenuti oni koji su

prije živjeli i u prošlosti nered činili, što nije slučaj sa onima

koji će tek poslije doći.

Međutim, mi kažemo da su spomenuti Je’džudž i

Me’džudž, koji će doći poslije njega, a pitanje je i dalje bez

pravog odgovora.

Međutim, ono što nam je najprihvatljivije je, a Allah

najbolje zna, da nije spomenut zbog njegove smutnje, koja

je najveća smutnja koja će doći pred kraj dunjaluka, kako bi

se kaznili oni koji niječu hadis Muhammeda, s.a.v.s, poput

onih koji se nazivaju “Kur’anijun” (sljedbenici Kur’ana), i

još nekih koji slijede racionalne pravce. To su oni koji

razmišljaju o šerijatskim tekstovima, pa ako se slažu sa

njihovim razumom prihvate ih, a ako ne onda ih odbace, pa i

kada bi dolazio mutevatir (u koju nema nikakve sumnje)

predajom. Oni odbacuju hadise zbog svoga hira i neznanja.

Oni zaslužuju da budu zavedeni Dedžalovom smutnjom i da

padnu u njegovu zamku i zalutaju u njegovoj zabludi. Oni

ne vjeruju u njega jer nije spomenut u Kur’anu, a hadis ne

priznaju, osim ono što je u skladu sa njihovim bolesnim

umom. Za takve Muhammed, s.a.v.s, kaže: “Dešavat će se

da čovjek do kojeg dođe jedan moj hadis, a on oslonjen na

svome divanu kaže: ‘Između nas i vas je Allahova Knjiga,

pa što u njoj nađemo dozvoljenim i mi ćemo dozvoljavati, a

što u njoj nađemo zabranjenim i mi ćemo zabranjivati.’

Zaista, ono što je zabranio Poslanik kao da je zabranio

Allah, dž.š.” 181

Bilježe Tirmizi i Ed-Darimi, Albani kaže daje sahih. 124

Priprema i Obrada www.tewhid.ucoz.net

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *