Deset različitih fraza koje lahko vode u Džennet

Deset različitih fraza koje su kratke, jednostavne i lahke, ali će vam dati što ni jedno oko vidjelo nije, ni jedno uho čulo, niti i jedan um zamisliti može.

Uživajte (i primjenjujte):

1-  „Ko god kaže: ‘Slavljen je Allah, Najveći, Hvaljen je On’ [Subhan Allah al-‘Adhim wa bi-Hamdih] imaće palmu hurmi posađenu za njega u Džennetu.“

[‘Sahih al-Džami”; # 5531]

2 – „Ko god je pogođen tugom, žalošću, bolešću i tegobom i kaže: ‘Allah je moj Gospodar, Koji druga nema’ [Allahu Rabbi, la sharika lah], biće od njega uklonjeno.“

[‘Sahih al-Džami”; # 6040]

3 – „Ko god je pojeo nešto, potom rekao: ‘Slavljen neka je Allah Koji me je nahranio hranom i opskrbio me njome, bez ikakve snage i moći s’moje strane’ [al-Hamdu lillah aladhi at’amani hadha wa Razaqnih bi ghayr hawlin minni wa la quwwa] oprošteni su mu njegovi prijašnji i budući grijesi. I ko god nosi odjeću i kaže: ‘Slavljen neka je Allah Koji me je obukao sa ovom odjećom i opskrbio me njome bez ikakve snage i moći s’moje strane’ [al-Hamdu lillah aladhi kasani hadha at-thawb wa Razaqnih bi ghayr hawlin minni wa la quwwa] oprošteni su mu njegovi prijašnji i budući grijesi.“

[‘Sahih al-Džami”; # 6086]

4 – „Ko god uđe u pijacu i kaže: ‘Niko nije vrijedan obožavanja sem Allaha, Koji nema druga, Njemu pripada Vlast, i Njemu je sva Hvala, On oživljuje i On usmrćuje, i On je Živi i ne umire, u Njegovoj Ruci je svako dobro, i On je kadar da učini sve,’ ’ [La ilaha ill-Allah, Wahdahu la sharika lahu, lahul-Mulk, wa lahul-Hamd, yuhyiyy wa yumit, wa Huwa Hayyun la yamut, bi Yadihil-Khayr wa Huwa ‘ala kulli shay’in Qadir] Allah će upisati milion dobrih djela za njega, i pobrisat će milion njegovih loših djela, i uzdignuti će ga za milion stepeni i izgradiće mu kuću u Džennetu.“

[‘Sahih al-Džami”; # 6231]

5 – „Ko god kontroliše svoju ljutnju kada je u stanju da radi po njoj, Allah će ga pozvati da dođe ispred svih stvorenja kako bi ga pustio da izabere od hurija i da oženi od njih koje god želi.“

[‘Sahih al-Džami”; # 6518]

6 – „Ko god Allaha zamoli za Džennet tri puta [Allahumma inni as’aluk al-Džannah], tada će Džennet reći: „O Allahu! Uvedi ga u Džennet!“ A ko god zatraži zaštitu sa Allahom od Vatre tri puta [Allahumma nadždžini min an-Nar], Vatra će reći: „O Allahu! Zaštiti ga od Vatre!““

[Bilježi at-Tirmidhi, i autentično je]

7 – Ko god zatraži oprost za vjernike i vjernice, Allah mu upiše za svakog vjernika i vjernicu jedno dobro djelo“

[Bilježe at-Tirmidhi, Ibn Madžah, i Ahmad, i autentično je]

8 – „Abdullah bin Mas’ud je rekao: ‘Ko god pročita ‘al-Mulk’ (67. sura Kur’ana) svake noći, Allah će ga zaštititi patnje u kaburu. U vrijeme Allahovog Poslanika salAllahu alejhi we sellem, mi smo je običavali nazivat al-mani’ah (ona (sura) koja štiti). U Allahovoj Knjizi je sura – ko je uči svaku noć – učinio je vrlo dobro.“

[‘Sahih at-Targhib wat-Tarhib’; # 1475]

9 – „Ko god iskreno Allaha zamoli za šehadet [Allahumma inni as’aluk ash-shahadah], Allah će učiniti da dostigne stepen šehida makar umro u svom krevetu.“

[‘Sahih al-Bukhari’; # 1909]

10 – „Niko ne svjedoči da ništa nije vrijedno obožavanja sem Allaha a da sam ja Allahov Poslanik – iskreno, iz srca – a da Allah ne zabrani Džehenemskoj Vatri da ga dotakne.“

[Bilježe Muslim, Ahmad, i al-Bayhaqi]

islamrose