Ashabi Allahovog Poslanika, s.a.v.s., njihovi sljedbenici i generacija muslimana poslije njih, svi učenjaci Sunneta i hadisa, islamski pravnici i pobornici tesavvufa i zuhda čvrsto vjeruju da džennet već postoji i potvrđuju to, oslanjajući se na iskaze Kur’ana i Sunneta i na ono što je poznato u vjeri kao elementarno, shodno naučavanju poslanika, od prvog do posljednjeg, a oni su pozivali svoje narode u džennet i govorili o njemu sve dok se nije razvila klica kaderija’ i mu’tezilija koji su zanegirali da džennet već postoji i ustvrdili da će ga tek Allah stvoriti na Sudnjem danu. Do toga ih je doveo njihov pogrešan princip koji su ustanovili, naime, da Allah treba da radi to i to, a ne treba da radi ovo ili ono. Oni kažu: «Stvaranje dženneta prije nagrađivanja je besmisleno, a njegovo održavanje je beskorisno ako u njemu nema stanovnika». Oni tako ograničavaju Uzvišenog Allaha svojim pogrešnim shvatanjima i zabludjelim stavovima i Njegova djela porede sa svojim djelima; odbacuju one dijelove objavljenih sadržaja koji protwječe ovom pogrešnom principu kojeg su postavili Gospodaru ili ih tumače izvan konteksta; smatraju zabludjelim i inovatorima one koji se ne slažu sa njima; smatraju obaveznim nešto zbog čega su ismijani od strane umnih ljudi. Zbog toga muslimani iz prvih generacija u svome vjerovanju navode da su džennet i džehennem stvoreni, a u djelima o različitim sljedbama navodi se da svi sljedbenici Sunneta i hadisa zastupaju ovaj stav i ne razilaze se o tom pitanju. A da je džennet već stvoren, na to upućuje ajet Uzvišenog Allaha u Kur’anu: «On ga je i drugi put vidio, kod Sidretu’l-muntehaa, kod kojeg je džennetske prebivalište.» Vjerovjesnik, s.a.v.s. je, dakle, vidio Sidretu’lmunteha i vidio je kod njega džennetske prebivalište, kao što se navodi i u hadiskim zbirkama Buharije i Muslima u hadisu o isra’u kojeg prenosi Enes. Na kraju tog hadisa stoji: “Zatim me je vodio Džibril dok nije stigao do Sidretu’l-muntehaa, prekrivale su ga boje meni nepoznate. Zatim sam ušao u džennet, kad u njemu – biserne kupole, a njegovo tlo misk.”

U hadiskim zbirkama Buharije i Muslima bilje­ ži se hadis od ‘Abdullaha ibn ‘U mera koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao: «Kad neko od vas umre, bude mu pokazano njegovo mjesto ujutro i naveče, pa ako je stanovnik dženneta, pokaže mu se mjesto među stanovnicima dženneta, a ako je stanovnik džehennema, pokaže mu se mjesto među stanovnicima džehennema, i bude mu rečeno: ‘Ovo je tvoje mjesto’, dok ga Uzvišeni Allah ne proživi na Sudnjem danu.» U spomenutim hadiskim djelima (ovdje ćemo navesti predaju iz Buharijinog Sahiha) bilježi se od ‘Abdullaha ibn ‘Abbasa da je rekao: «Desilo se pomračenje Sunca u vrijeme Allahovo g Poslanika, s.a.v.s.» a zatim navodi hadis: “Sunce i Mjesec su dva Allahova znaka, do njihovog pomračenja ne dolazi zbog nečije smrti ili života, pa kada vidite to, spominjite Allaha’. Prisutni su rekli: ‘Allahov Poslaniče, vidjeli smo te kako sa svog mjesta uzimaš nešto, a zatim smo te vidjeli kako odustaješ.’ Poslanik im je rekao: ‘Vidio sam džennet pa sam htio dohvatiti jedan grozd, a da sam ga uzeo, jeli biste ga sve dok traje ovaj svijet’.» U Buharijinom Sahihu se navodi predaja od Esme, kćerka E bu Bekra, koja prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s. po klanjanju namaza pri pomračenju Sunca rekao: «Džennet mi se toliko približio, pa da sam se usudio, mogao sam vam donijeti iz njega neki od njegovih svježe ubranih grozdova. Približio mi se i džehennem, kad u njemu neka žena (mislim da je rekao) iz grebala je mačka. Upitao sam: ‘Šta je sa ovom?’, pa mi je rečeno: ‘Zatvorila je mačku dok nije umrla od gladi, nije je hranila, niti je puštala da jede’.» Slične hadise prenose i Džabir ibn ‘Abdullah (Buharijina i Muslimova hadiska zbirka), ‘Aiša (Muslimova zbirka), ‘Abdullah ibn ‘Amr ibn u ‘l-‘ As (M usned Ahmeda ibn Hanbela i Sunen E bu Davuda). U Muslimovom Sahihu se bilježi hadis od Enesa koji kaže: “Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: ‘Tako mi Allaha u čijoj ruci je moja duša, da ste vidjeli ono što sam ja vidio, smijali biste se malo, a plakali mnogo’. Prisutni upitaše: ‘A šta si vidio Allahov Poslaniče?’ ‘Vidio sam džennet i džehennem’, odgovori Poslanik.» U Muvetta’u i Sunenu se navodi predaja od Ka’ba ibn Malika koji kaže: «Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: ‘Duša vjernika je ptica koja se hrani sa džennetskog drveta, dok je Allah ne vrati u njegovo tijelo na Sudnjem danu’.» Ovo na nedvosmislen način govori o tome da duša ulazi u džennet prije Sudnjeg dana. Autori sunena bilježe predaju od Ka’ba ibn Malika (Tirmizi je ocjenjuje vjerodostojnom) koji kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao: «Duše šehida dobivaju lik zelene ptice koja se hrani plodovima džennetskog drveća.» Bilježe se i drugi slični hadisi u Buharijinoj i Muslimovoj hadiskoj zbirci – od Ebu Hurejre, Ebu Se’ida i Ibn ‘Umera, u Muslimovoj zbirci od Ebu Hurejre i Džabira ibn ‘Abdullaha, a u Buharijinoj od Enesa. Ako neko upita: “Zbog čega niste argumentirali stav da džennet već postoji kazivanjem o Ademu, njegovom ulasku u džennet, izlasku iz njega zbog jedenja plodova zabranjenog drveta, kada su to očiti dokazi?”, odgovorit će im se: «lako bi to bili jasni dokazi za većinu, ipak bi ostala određena nedoumica, zbog neslaganja ljudi u pogledu dženneta kojeg je nastanjivao Adem tj. da li je to baš bio Džennet vječnosti kojeg će nastanjivati vjernici na Sudnjem danu?

Autor: Šejhul-Islam Muhammed ibn Qajjim El-Dževzi

Iz Knjige: Knjiga o Džennetu

Obrada: Putem Islama

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara