Iskoristi pet Allahovih darova prije nego što bude kasno

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Iskoristi pet prije nego te stigne drugih pet: mladost prije starosti, zdravlje prije bolesti, imušstvo prije neimaštine, slobodno vrijeme prije zauzetosti i život prije smrti.“ (Bilježi ga el-Hakim, a Albani ga je ocijenio sahihom)

Ovim hadisom Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poručuje nam da iskoristimo vrijeme koje imamo.

1. Iskoristi mladost prije starosti

Koliko li je samo mladih koji zaneseni svojom mladošću zaboravljaju da smrt prekida svaki užitak, svaku slast. A smrt dolazi iznenada i nikome se ne najavljuje.

Mladost im prolazi u igri i zabavi i najedanput:

„I bit će odvojeni od onoga za čim su žudili, kao što je prije učinjeno sa njima sličnima. Zaista su oni bili u sumnji velikoj.“ (Sebe’, 54)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Onaj koga Allah poživi šezdeset godina pa se ne pokaje, nema opravdanja.“

2. Iskoristi zdravlje prije bolesti

Mnogo je ljudi koji su u zdravlju bili nemarni pa ih bolest preduhitrila u namjeri da se poprave. Koliko li je bolesnika koji zbog bolesti ne mogu izvršavati ibadete iako bi sada to htjeli, a kada su bili izdravi i mogli, bili su nemarni! I sada žale za onim što su u zdravlju propustili.

Postoje i oni čija su srca bolesna. Ali, to je bolest drugačije vrste – bolest grijeha koji su se nagomilali i prekrili srce. Takvi ljudi se osvijest tek kada je kasno, osim kome se Allah smiluje. Rekao je Uzvišeni Allah:

„Da ne kaže čovjek: „O žalosti moje zbog dužnosti prema Allahu koje sam propustio! Čak sam se i izrugivao!“ ili da ne kaže: „Da me je Allah uputio od bogobojaznih bih bio.“ Ili da kada kaznu doživi ne rekne: „Kad bih se mogao vratiti, dobra bih djela činio!““ (ez-Zumer, 56-58)

3. Iskoristi imućstvo prije neimaštine

Ah, koliko je bogataša koje je stiglo siromaštvo prije nego li su napunili svoje riznice na ahiretu! Koliko ih je koji svoje imetke troše udovoljavajući svakojakim prohtjevima svoje duše, samo u dobročinstvo i korisne svrhe. Ima ih koji gomilaju imetak ne obazirući se na koji način. A zaista je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Neće se pomjeriti stopala Allahovog roba na Sudnjem danu dok ne položi račun za četiri stvari… i za imetak – kako ga je stekao i u šta ga je utrrošio.“ (Sunenut-Tirmizi, a Albani ga je ocijenio sahihom.)

Rekao je Uzvišeni Allah: „Mi smo ih na kušnju stavili, kao što smo vlasnike jedne bašče na kušnju stavili kad su se zakleli da će je sigurno rano izjutra obrati a nisu rekli: „Ako Bog da.“ I dok su oni spavali, nju od Gospodara tvoga zadesi nesreća  i ona osvanu opustošena  A u zoru oni su jedne druge dozivali: „Poranite u bašču svoju ako je mislite obrati!“ I oni krenuše tiho razgovarajući: „Neka vam danas u nju nikako ni jedan siromah ne ulazi!“ I oni poraniše uvjereni da će moći to provesti, a kad je ugledaše, povikaše: „Mi smo zalutali; ali ne, ne, – svega smo lišeni! „Ponajbolji između njih reče: „Nisam li vam ja govoro da je trebalo na Allaha misliti!“ „Hvaljen neka je Gospodar naš!“ – , „mi smo, uistinu, nepravedni bili!“ I onda počeše jedni druge koriti. „Teško nama!“ – govorili su -, „mi smo, zaista, obijesni bili.“ (el-Kalem, 17-31)

4. Iskoristi slobodno vrijeme prije zauzetosti

Koliko li je onih koji imaju mnogo slobodnog vremena i nisu opterećeni obavezama i odgovornim dužnostima ali svoje vrijeme troše na beskorisne stvari. A onaj ko je zaokupljen bezvrijednim stvarima zavarava se ispraznim nadanjima. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Vrijednost dvije blagodati čovjek ne osjeti dok ih ne izgubi: zdravlje i slobodno vrijeme.“

Jedan od dobrih prethodnika prolazio je popred grupe ljudi koji su sjedili dangubeći uz prazne priče i smijeh pa poče uzdisati te reče: „Kamo sreće da se vrijeme može prodavati i kupovati! – Kupio bih od ovih njihovo vrijeme!“

5. Iskoristi život prije smrti

Kolikoli je smao ljudi koji protraće svoj život u jelu, piću i ovosvjetskim nasladama, a kada mu smrt iznenada dođe zapomaže: „Gospodaru vrati me, ne bih li kakvo dobro učinio u onome što sam ostavio!“ (el-Mu’minun, 99-100)

Arapski pjesnik je rekao:

Ima ljudi koji umru, ali djela njihova besmrtna su

A ima ljudi koji su živi ali kao mrtvaci su

Molim Allaha da i mene i vas nadahne onim što On voli i čime je zadovoljan. I neka je salavat i selam na Allahovog Poslsnika, njegovu porodicu i ashabe.

Priredio: Abdullah Nasup

Sebil.eu

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara