Istjerivanja džina iz kuće

Ako se musliman zaista uvjeri da u njegovoj kući postoje džini, poduzet će slijedeće:

Ucac rukje ce otići će sa još dvojicom do kuće u koju su zaposjeli dzinni i reći sljedeće riječi:»
Unašidukum bi‐l‐’ahdi elezi ehazehu ‘alejkum Sulejmanu en tahrudžu ve terhilu min bejtina. Es’elukum bi‐l‐Lahi en tahrudžu ve la tu’zu ehada.

Podsjećam vas na ugovor koji ste sa Sulejmanom sklopili; da ćete izići i otići iz naših domova. Kunem vas Allahom da iziđete i ne uznemiravate nikoga.»

Ovo ponoviti tri puta. Ako i nakon toga osjeti njihovo prisustvo, donijet će u posudi vode, staviti prst u nju, primaći je ustima i proučiti:»

Bismillahi. Emsejna billahi‐llezi lejse minhu šej’un mumteni’un ve bi i’zzetillahi elleti la turamu ve la tudamu, ve sultanillahi el‐meni’ nahtedžibu ve bi esmaihi el‐husna kulliha aizu mine‐l‐ebalise ve min šerri šejatini‐l‐insi ve‐l‐džinni ve min šerri kulli mulini ev musirri ve min šerri ma jahrudžu bi‐l‐lejli ve jekmunu bi‐n‐nehari, ve jekmunu bi‐l‐lejli ve jahrudžu bi‐n‐nehari, ve šerri ma zere’e ve bere’e ve min šerri Misi ve džunudihi ve min šerri kulli dabbeti ente ahizu binasijetiha inne rabbi ala siratin mustekim.Euzu bima isteaze bihi Ibrahimu ve Musa ve Isa ve min šerri ma haleka ve zere’e ve bere’e ve min šerri iblise ve min šerri ma jebgi.»

Pogledaj Alemu‐l‐Džinni Ve‐š‐Šejatini, str. 30.

U ime Allaha. Omrkli smo Allahovom voljom, Kojem ništa nije nedostupno, i sa Allahovim nedokučivim i nedostižnim ponosom. Alahovom neosvojivom vlašću se pokrivamo, i svim Njegovim lijepim imenima se utječemo od svih Iblisa i zla šejtana džina i onih u ljudskome liku, i od svakog vidljivog i nevidljivog zla, od zla kojeg noć sa sobom donosi i koje dan prekriva, i od zla
kojeg dan sa sobom donosi i noć prekriva, od zla onoga što Zemljom hodi, od zla Iblisa i njegovih vojski, od zla svake životinje, uistinu je moj Gospodar najpravedniji. Utječem se onim čime se utjecao Ibrahim, Musa i Isa, od svakog zla, zla Iblisa i zla onog koji vreba.»

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim
Vesaaffaati saffa. Fezzaadžiraati zedžraa. Fettaalijaati zikraa. Inne ilaahekum levaahid. Rabbus-semaavaati ve-l-erdi ve maa bejnehumaa ve rabbul-l-mešaariq. Innaa zejjennes-semaa’ed-dunja bi ziinetini-l-kevaakib. Ve hifzan min kulli šejtanin maarid. Laa jessemme’uune ile-l-mele’i-l-‘a’laa ve juqzefuune min kulli džaanib. Duhuuren ve lehum ‘azaabun vaasib. Illaa men hatife-l-hatfete fe etbe’ahuu šihaabun saaqib.
 (Es-Saffat, 1-10) 

Nakon toga, ovom vodom poprskati sve strane kuće, usljed čega će uz Allahovu pomoć‐ napustiti kuću.

Pogledaj Vikajetu‐l‐Insani mine‐l‐džinni ve‐š‐šejtani, od Vehida A. Balija, str. 44

ljekovitamockurana.com

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara