KADA VRŠIMO UKOP NAŠIH UMRLIH MUSLIMANA, TREBAMO VODITI RAČUNA O SLJEDEĆIM STVARIMA

Pri ukopu umrlog treba voditi brigu o sljedećem:
1. Umrli se neće ukopavati u tri zabranjena vremena osim u nuždi, jer se navodi
od Vjerovjesnika, a.s., da je to zabranio.
Zabranjena vremena su:
– od kada sunce izađe pa sve dok se ne uzdigne malo, odnosno petnaest minuta
poslije izlaska sunca,
– kada sunce bude na sredini neba pa sve dok se ne pomjeri ka zapadu, odnosno
deset minuta prije podnevskog ezana.
– kada sunce pođe zalaziti pa sve dok ne zađe. U tom kontekstu Muslim bilježi
hadis od ‘Ukbe b. Amira, r.a., da je rekao: “U tri vremena nam je Allahov
Poslanik, a.s., zabranio da klanjamo ili da u njima ukopavamo svoje umrle. To
su: kada Sunce izlazi pa sve dok se ne uzdigne, kada je Sunce na sredini neba pa
sve dok se malo ne pomakne i kada počne zalaziti pa sve dok ne zađe.”
2. Musliman će se ukopati u muslimansko mezarje i nije dozvoljeno ukopavati
ga u nemuslimansko mezarje.
3. Kabur će se iskopati da bude dubok i prostran kako bi bili sigurni da do
umrlog neće moći dospjeti divljač ili kako pak ne bi izašao od njega neugodan
miris. Vjerovjesnik, a.s., je naredio da se pri kopanju kabura obrati pažnja na
sljedeće: “Kopajte kaburove tako da budu prostrani i duboki.” (Hadis bilježe Ebu Davud, Tirmizi, Nesai i Ibn Madže.)

Ako je zemlja u kaburu čvrsta i ne osipa se. A ako se pak osipa, šekk je bolji. Lahd
je jedno udubljenje pri dnu zida kabura u pravcu Kible, dovoljno dugačko i široko
da u njega može stati tijelo umrlog. Šekk je jedno udubljenje u sredini kabura
po njegovoj dužini poput korita. Njegove se strane izidaju ćerpičem i u njega se
položi umrli. Natkriva se kamenjem, tako da ne dotiče tijelo umrlog.
5. Najpreči od ljudi da umrlog spušta u kabur je onaj koga je umrli oporučio,
zatim oni koji su najbliži od rodbine, pa onda oni bliži.
6. Sunnet je da se umrli nadnese i spusti u kabur s dijela kabura gdje se nalaze
noge umrlog u kaburu. Ako je to neizvodivo, onda će se umrli spustiti u kabur
od strane Kible.
7. Onaj koji spušta umrlog u kabur reći će: Bismillahi va ‘ala milleti resulillahi
– U ime Allaha i kao pripadnik ummeta Muhammeda, a.s.
8. Umrli će se u kaburu položiti na desnu stranu usmjeren licem u pravcu
Kible, tako što će mu glava biti na desnoj strani od Kible, a noge na lijevoj strani.
Poduprijet će se s leđa komadom zemlje da se ne bi prevrnuo na leđa. Ispod glave
mu se neće ništa stavljati.
9. Kada se umrli spusti u kabur, razvezat će se povez ćefina kod njegove glave
i nogu i neće mu se otkrivati lice osim ako je umro u periodu dok je obavljao
obrede hadža ili umre i bio u ihramima, o čemu je već objašnjeno.
10. Kada se spusti umrli u lahd, otvor lahda će se zbiti i čvrsto zazidati ćerpičem.
Rupice i otvori između ćerpiča popunit će se glinom da ne bi do umrlog
dospjela prašina ili zemlja.
11. Potom će se kabur zatrpati zemljom. Sunnet je uzdignuti zemlju iznad
kabura koliko jedan pedalj da bi se znalo da je tu kabur kako bi se čuvao i pazio
te da se ne bi zanemario i nipodaštavao. Dakle, bit će uzvišen poput devine grbe,
zatim će se na njega postaviti sitni kamenčići koji će se posuti vodom.
12. Na kaburu, iznad glave umrlog, postavit će se kamen, da bi se znalo gdje
je taj umrli i da bi se razlikovao od drugih kaburova.
13. Zabranjeno je kabur obrađivati gipsom, graditi i zidati na njemu, sjediti i
gaziti po njemu, jer je Vjerovjesnik, a.s., zabranio da se kabur obrađuje gipsom,
da se na njemu sjedi i da se na njemu bilo šta gradi.100
14. Lijepo je (mustehab) da onaj ko prisustvuje ukopu umrlog ostane poslije
ukopa kod kabura i moli za umrlog oprost i da mu da čvrstinu i postojanost prilikom
ispitivanja u kaburu, jer je Vjerovjesnik, a.s., običavao poslije ukopa umrlog
zaustaviti se kod kabura i kazati: “Molite Allaha da vašem bratu oprosti i da mu
da čvrstinu i postojanost, jer se on upravo sada ispituje.” (Hadis bilježe Ebu Davud, Hakim i Bejheki)

Izvor: الملخص المفيد في احكام المسلم الجديد – (IPF Zenica)
Obrada: Almir Kusur – novihorizonti

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara