Ko će imati zgradu sličnu džamiji u Džennetu

450. PRIČAO NAM JE Jahja b. Sulejman, njemu Ibn i-V eh b kojeg je obavijestio Amr, da mu je rekao Buke jr, ovome Asim b. Umer b. Katade da je čuo Ubejdullaha Havlanija, on Osmana b. Atiana, kada je na prigovor svijeta, dok je ponovo gradio džamiju Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: – Vi mnogo pričate protiv mene! A ja sam čuo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže: “Ko sagradi džamiju … ” Mislim da je rekao (Asim), kaže Bukejr, ” … radeći to samo iz želje za licem Allahovim (tj. iskreno u ime Allaha), Allah će mu dati sagraditi sličnu zgradu u Džennetu.”1

(Buharijeva zbirka hadisa)

1. Gornja misao zabilježena je u više varijanti. Taberi u djelu “EI-Mu’džemu Evsat” navodi: “Ko sagradi džamiju u veličini gnijezda čaplje, želeći time postići Allahovo zadovoljstvo, Allah će mu dati sagraditi dvorac u Džennem.” Ebu-Hatim u svome “Helu” kaže da je ovaj hadis kao predanje Ebu-Bekrovo munker (jedna vrsta munker-hadisa). – dato obećanje treba pravovremeno izvršiti. lbni-Huzejme navodi Džabirovu verziju: “Ko iskopa korito za vodu (bunar), neće se napiti oi osoba, a oi ptica, a da mu Allah neće dati za to Svoju nagradu na Sudnjem danu, a ko dade sagraditi džamiju makar poput gnijezda čaplje ili još manju, Allah će mu dati sagraditi kuću u Džennetu.” Ibni-Ferdž navodi u svom “Kitabul-ilelu” Mu’azovu izjavu: “Ko sagradi džamiju u ime Allaha, Allah će mu sagraditi kuću u Džennetu; ko u njoj objesi svjetiljku, za njega moli Allahovu milost 70.000 meleka sve dok ta svjetiljka traje, a ko u njoj prostre kakvu prostirku, za njega moli Allahovu milost također 70.000 meleka sve dok se ta prostirka ne raspadne.” Međutim, o vjerodostojnosti ovog had isa postoje mnoge zamjerke. Osmanu, radijallahu anhu, prigovarali su što je Alejhisselamovu džamiju malo proširio .i dodao novog građevinskog materijala, pa je on istakao vrlinu toga poduhvata i Allahovu, džele šanuh u, nagradu kada se radi u ime Njega. Nevevi, umačeći gornje izjave, izmedu ostalog, kaže da će investitor džamije dobiti u Džennetu kuću kakvu oko čovjeka nije nikada vidjelo, uho nikada o njoj ništa čulo, a niti je kome na um ranije pala. Čini se da vrijednost rečene kuće nad ostalim kućama u Džennetu odgovara vrijednosti i časti džamije nad ostalim ovozemnim stambeno-poslovnim zgradama. Ajni kaže: “Adekvatna nagrada investitoru džamije znak je Allahove pravednosti, a veća je znak Njegove dobrote i naklonosti.”

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara