KO NAUČI OVU SURU ZAISTA ĆE MU UZVIŠENI ALLAH S.W.T.A. OTKLONUTI SIROMAŠTVO, A POVEĆATI IMETAK

Ko bude učio suru El Vakia iza akšam-namaza, neće u životu osjetiti neimaštinu, jer će ga Uzvišeni Bog nagraditi obilnom nafakom (imetkom).

 

O vrlinama sure El-Vakia (Događaj) zabilježene su dvije predaje:

 

– Prenosi Ibn Abbas da je Ebu Bekr, radijallahu anhum, kazao: “Allahov Poslaniče, osijedio si!” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Osjedile su me sure Hud, El-Vakia, El-Murselat, Amme i Izeš-šemsu kuvviret.”

 

*(Hadis bilježe Tirmizi. Ova je predaja vjerodostojna. Tirmizi ju je ocijenio dobrom, a Hakim vjerodostojnom, što je potvrdio i šejh Albani)

 

– Prenosi se od Ibn Mesuda, radijallahu anhu, u kojoj se navodi da je Allahov Poslanik, rekao: “Ko svake večeri bude učio suru El-Vakia nikada ga neće zadesiti neimaština.”

 

*(Bilježi Bejheki u Šuabul-imanu. Ovu predaju su slabom ocijenili brojni hadiski eksperti jer u lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi se Ebu Šudža, a on je prenosilac koji nije poznat)

 

Za one koji ne znaju učiti i čitati Kur’an, nudimo tursku transkripciju i prekrasno učenje od hafiza Mahir el Muaikilia.

 

(1) izâ vekâatil vâkiatü (2) leyse livak’atiha kazibeh (3) hafidatün râfiatün (4) iza rüccetil’ardu reccen (5) ve büssetilcibalü bessen (6) fekanet hebâen münbessen (7) ve küntüm ezvâcen selâseh (8) feashabül meymeneti mâ ashabül meymeneh (9) ve ashabül mes’emeti maashabül mes’emeh (10) ves sabikunes sâbikune (11) ülâikel mukarrebune (12) fiy cennatin naiym (13) sülletün minel’evveliyne (14) ve kaliylün minel’ahiriyn (15) alâ sürürin mevdûnetin (16) müttekiiyne aleyha mütekabiliyn. (17) yetufü aleyhim vildanün muhalledûne (18) biekvabin ve ebâriyka ve ke’sin min maiynin (19) lâ yusaddaune anha ve lâ yünzifune (20) ve fakihetin mimma yetehayyerune (21) ve lahmi tayrin mimma yestehune (22) ve hurün iynün (23) keemsalil lü’lüilmeknun (24) cezâen bimâ kânu yamelûn (25) lâ yesmeune fiyha lagven ve la te’siymen (26) illâ kiylen selâmen selâma (27) ve ashabül yemiyni ma ashabülyemiyn (28) fiy sidrin mahdudin (29) ve talhin mendudin (30) ve zillin memdudin (31) ve mâin meskubin (32) ve fâkihetin kesiyretin (33) lâ maktuatin ve lâ memnuatin (34) ve fürusin merfuah (35) inna ense’nahünne insâen (36) fecealnahünne ebkaren (37) uruben etraben (38) liashabilyemiyn (39) sülletün minel’evveliyne (40) ve sülletün minel’ahiriyn (41) ve ashabüssimâli mâ ashabüssimâl (42) fiy semumin ve hamiymin (43) ve zillin min yahmumin (44) lâ bâridin ve lâ keriym (45) innehüm kânu kable zâlike mütrefiyn (46) ve kanu yusirrune alelhinsil aziym (47) ve kânu yekûlune eiza mitna ve künna türaben ve izâmen einna lemebusune (48) eve abaünel’evvelun (49) kul innel’evveliyne vel’ahiriyne (50) lemecmûune ilâ miykati yevmin mâlum (51) sümme inneküm eyyühed dâalûnel mükezzibune. (52) leâkilune min seçerin min zakkûmin (53) femâliune minhel bütûne (54) fesâribune aleyhi minel hamiym (55) fesâribune sürbelhiym (56) haza nüzülühüm yevmed diyn (57) nahnü halaknaküm felevlâ tüsaddikun (58) efereeytüm ma tümnûn (59) eentüm tahlükunehu em nahnül hâlikun (60) nahnü kadderna beynekümül mevte ve ma nahnü bimesbukiyne (61) alâ en nübeddile emsaleküm ve nünsieküm fiy ma lâ talemun (62) ve lekad alimtümün nes’etel’ulâ felevlâ tezekkerûne (63) efereeytüm ma tahrüsûn (64) eentüm tezreunehu em nahnüzzariun (65) lev nesaü lecealnahü hutamen fezaltüm tefekkehun (66) inna lemugremune (67) bel nahnü mahrumun (68) efereeytümül maelleziy tesrebun (69) eentüm enzeltümuhü minelmüzni em nahnül münzilun (70) lev nesaü cealnahü ücacen felevla teskürune (71) efereeytümün narelletiy turun (72) eentüm ense’tüm secereteha em nahnülmünsiun (73) nahnü cealnaha tezkireten ve metâan lilmukviyn (74) fesebbih bismi rabbikelaziym (75) felâ uksimü bimevâkin nücumi (76) ve innehu lekasemün lev talemune aziymün (77) innehu lekur’ânün kerîymün (78) fiy kitabin meknunin (79) lâ yemessuhu illel mutahherun. (80) tenziylün min rabbil âlemiyn (81) efebihazel hadiysi entüm müdhinun (82) ve tec’âlune rizkaküm enneküm tükezzibun (83) felevlâ izâ belegatil hulkume (84) ve entüm hiyneizin tenzurûne (85) ve nahnü akrebü ileyhi minküm ve lâkin lâ tubsirun (86) felevlâ in küntüm gayre mediyniyne (87) terciuneha in küntüm sadikiyn (88) feemma in kane minel mukarrebiyne (89) ferevhun ve reyhanün ve cennetü naiym (90) ve emma inkane min ashabil yemiyni (91) feselâmün leke min ashabilyemiyn (92) ve emma in kane minel mükezzibiyned dalliyn (93) fenüzülün min hamiymin (94) ve tasliyetü cahiym (95) inne haza lehüve hakkul yakiyn (96) fessebbih bismi rabbikel aziym.

Edin Beslija

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara