Vaili Ehu Nasr, sa svojim lancem prenosilaca, bilježi od h. Ebu Hurejre da je rekao: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Podučavaj ljude mome sunnetu, makar im to i ne bilo drago. Ako hoćeš da se na Siratu ne zadržiš ni koliko iznosi treptaj oka, onda ne uvodi u vjeru nešto po svome nahođenju.”’90 Kaže: _”Ovo je čudan lanac prenosilaca, ali je sadržaj dobar.” Ehu Nuajm, sa svojim lancem prenosilaca, bilježi od h. Ehu Hurejre da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko daje sadaku na dunjaluku preći će Sirat, a ko podmiri neku potrebu udovici, Allah mu namiri potomstvo i ostavi lijep spomen.”91 Kaže da je ovaj hadis garib, preko Muhammeda, a da se izdvaja njegovim prenošenjem Sulejman od Musaa. Hatelli Ebu Kasim, sa svojim lancem prenosilaca, bilježi od nekog šejha čiji je nadimak Ebu Džafer, da je rekao: “Usnio sam kako stojim na kantarima Džehennema. Vidio sam velike strahote i počeo sam razmišljati o tome šta će mi se desiti i kako ću preći sve to? Iznenada sam čuo riječi, iza svojih leđa: ‘Allahov robe, spusti svoj teret i prolazi.’ ‘A šta je moj teret?’, upitao sam. ‘Ostavi dunjaluk i prolazi’, reče mi se.” .On također bilježi od Kaj sa b. Ebu Hazima da je rekao: “Čuo sam h. Ebu Derdaa da govori svome sinu; ‘Sinko, neka tvoja kuća ne služi ni za šta drugo osim za ibadet (kao džamija). Džamije su boravišta muttekija (bogobojaznih i čestitih). Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve_ sellem, da kaže: ‘Čija kuća bude mjesto ibadeta (klanjanja), Allah će mu osigurati razgalu, milost i prelazak preko Sirata.”” 92 Kažem: Ovaj hadis potvrđuje san koji smo prenijeli, jer onaj koji se nastani u džamiji i koji je uzme svojim boravištem taj je ostavio dunjaluk i one koji žive za dunjaluk, te se predaje ahiretu i radi za njega.

90 Apokrifan, Hatib u svom Tarihu, 4/380. Ibn Dževzi u djelu Ilel mutenahije, 1/164. U lancu prenosilaca nalazi se Muhammed b. Mudžib, a on je lažac. Pogledaj : Mizan, 4/24.

91 Slab lanac prenosilaca, Ehu Nuajm, 3/220. U lancu prenosilaca nalazi se Hani b. Mutevekil i Musa b. Ubejde, a obojica su slabi, Mizan, 4/2 1 3,291. .

92 Vrlo slab, Ibn Adijj u Kamilu, 5/149. Ibn Dževzi u djelu Ilel mutenahije, 1/411. U lancu prenosilaca nalazi se Amr b. Džerir koga Ehu Hatim smatra lašcem, a Darekutni kaže da je odbačen. Pogledaj : Mizan, 3/250.

Autor: Imam Muhammed ibn Ahmed El-Kurtubi ; Iz Knjige: Podsjetnik na stanja umrlih i ahiretska dešavanja 2

Obrada: Putem Islama

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara