Ko su Je ‘džudž i Me ‘džudž? Gdje su oni sada? Kada će se pojaviti? Kako će izgledati njihova smutnja?

Je’džudž i Me’džudž su dvije grupe ljudi porijeklom od Turaka, iz potomstva Adema, a.s, kao što je spomenuto u hadisu Muhammeda, s.a.v.s: “Allah, dž.š, će reći, na Kijametskom danu: ‘O Ademe!’ ‘Odazivam Ti se i žurim Ti, a hajr je u Tvoj im rukama.’ – odgovorit će! ‘Izdvoji grupu u vatru,’ – reći će. ‘A koja grupa je za vatru?’ – upita. Allah reče: ‘Od svake hiljade devet stotina i devedeset i devet.’ Tada će dijete osjediti, a svoj plod će svaka nosilja pobaciti. Vidjet ćeš ljude pijane, a oni neće biti pijani, nego će kazna Allahova biti žestoka. Rekoše: ‘Allahov Poslaniče, a ko je od nas taj jedan? !’ On reče: ‘Obradujte se! Od vas će biti jedan čovjek, a od Je’džudža i Me’džudža hiljadu.”193

Oni su potomci Jafesa sina Nuhovog. Nuh, a.s, je imao tri sina: Ham, koji je praotac Abesinaca, Sam koji je praotac Arapa, Perzijanaca i Rimljana, te Jafes koji je praotac Turaka. Dakle, Je’džudž i Me’džudž su amidžići Turaka, a pod Turcima podrazumijevamo: Kineze, Ruse, Japance, Mongole i druge njihove srodnike.

Njihov izgled

Oni su isti kao i Turci, Mongoli: široka lica, sitnih očiju, eme i svijetle kose, a lica su im poput okruglih štitova. Ovaj opis se spominje u merfu’ hadisu kojeg bilježi Ahmed u svome Musnedu. Ibn Kesir u svome djelu El-Fiten vel-Melahim na strani 1 30. kod spomena Je’džudža i Me’džudža kaže: “Onaj ko tvrdi da među njima ima visokih poput stabala palme, ili da ih ima jako kratkih, ili da imaju dva velika uha, jednim se pokrivaju a na drugom leže, obavezao se nečim o čemu nema nikakvog znanja i rekao je nešto za što nema nikakvog argumenta.”

Gdje su oni sada?

Allah, dž.š, kaže: “Kad stiže između dvije planine, nađe ispred njih narod koji je jedva govor razumijevao. ‘O Zulkarnejne,’- rekoše oni – ‘Je’džudž i Me’džudž čine nered po Zemlji, pa hoćeš li da između nas i njih zid podigneš, mi ćemo te nagraditi?’ Bolje je ono što mi je Gospodar moj dao’, – reče on. ‘Nego, samo vi pomozite meni što više možete, i ja ću između vas i njih zid podići.”‘ 194 Dakle, Je’džudž i Me’džudž su iza brane koju je još davno sagradio Zulkarnejn, a zbog toga što su oni činili nered i zlo. Ta brana je jako visoka, utvrđena, snažna, sagrađena od komada željeza pomiješanog sa bakrom. Zbog toga je ona posebno jaka, tako da je ne mogu probiti, a zbog njene visine je ne mogu preskočiti, niti zaobići. Dakle, to je jedan zid koji je postavljen između dva velika brda.

Gdje se nalazi ovaj zid?

Ibn Abbas, r.a, tumač Kur’ana, kaže da se on nalazi u zemlji Turaka, u predjelu između Armenije i Azerbejdžana. 195 To se nalazi negdje na granici današnje Turske i Rusije, u blizini planinskog vijenca Kavkaz čija se visina, u prosjeku, kreće od hiljadu do tri hiljade metara. Potrebno je spomenuti da niko ne može stići do njih, i ne može im pomoći da izađu, kao što niko ne može pomoći Dedžalu da izađe, sve do tennina kojeg je Allah, dž.š, tačno odredio i u Levhi-Mahfuzu ga zabilježio. ” … a kada se prijetnja Gospodara moga ispuni, on će ga sa zemljom sravniti, a prijetnja Gospodara moga će se sigurno ispuniti.”196

Kada će izaći?

Oni će izaći nakon što Isa ubije prokletoga Dedžala. Allah, dž.š, će zid koji ih zatvara sravniti sa zemljom i bit će im dopušteno da izađu. Međutim, oni ne odustaju od pokušaja da prokopaju zid i oslobode se, još od vremena kada su zatvoreni. Svaki dan oni kopaju zid koji ih zatvara i zamalo da ga prokopaju i ugledaju zrake Sunca, kada kaže njihov zapovjednik: “Vratite se! Sutra ćemo ga otvoriti .” Kada se vrate, nađu zid čitav kao da ga nisu ni kopali. Tako će se ponavljati sve dok ne dođe vrijeme koje je Allah, dž.š, najavio. Kada dođe pomenuti termin, njihov zapovjednik će biti nadahnut da kaže: “Vratite se! Sutra ćemo ga otvoriti, ako Bog da.” Kada se sutradan vrate naći će ga onakvog kakvog su ga ostavili, pa će ga prokopati i izaći među ljude. Jedne prilike se, Muhammed, s.a.v.s, probudio uplašen i rekao: “Nema boga osim Allaha, teško Arapima od zla koje se približilo! Danas se otvorilo od brane Je’džudža i Me’džudža ovoliko,” pa je napravio kružnicu palcem i kažiprstom. Zejneb bint Džahš upita: ‘O Allahov Poslaniče, zar ćemo biti uništeni, a među nama ima dobrih ljudi?’ On odgovori: ‘Da, ukoliko se umnoži zlo!”197

Kakvu će smutnju činiti?

Smutnju koju će oni praviti, pojašnjava hadis u kojem Muhammed, s.a.v.s, kaže: “Pušteni će biti Je’džudž i Me’džudž pa će izaći među ljude, kao što kaže Allah, dž.š: ‘I kada se budu niz sve strmine žurno spuštali.’ Oni će opkoliti ljude, a muslimani će se povući u svoja mjesta i utvrde. Sa sobom će potjerati svoju stoku, pa će popiti vodu na Zemlji. Neki od njih će doći do rijeke i popiti svu vodu iz nje, pa kada dođu drugi poslije njih reći će: ‘Ovdje je nekada bila voda!’ Ljudi će nestati, tako da će samo po jedan od njih ostati u gradu ili utvrdi, pa će Je’džudž i Me’džudž reći : ‘Oslobodili smo se ljudi, ostali su još stanovnici neba.’ Tada će jedan od njih zamahnuti svojim kopljem i baciti ga prema nebu. Ono će mu se vratiti obojeno bojom krvi, zbog smutnje i nesreće. U takvoj situaciji Allah, dž.š, će im poslati crve, poput crvića koji žive u nosu stoke, a izlazit će na njihove vratove, od čega će umirati bez ikakvoga glasa. Muslimani će tražiti jednog dobrovoljca koji će se žrtvovati i izvidjeti šta radi neprijatelj . Kada izađe dobrovoljac, mislit će da se neće živ vratiti, vidjet će da su svi mrtvi, a njihova tijela će ležati jedno preko drugog. Povikat će: “O muslimani! Obradujte se, Allah, dž.š, je uništio vašeg neprijatelja. Muslimani će izaći iz svojih mijesta i skloništa i pustit će svoju stoku ali ona neće imati pašnjaka do njihovih tijela. Međutim, stoka će biti zahvalna na tome kao što je nekada bila najzahvalnija na bilo kojem bilju do kojeg je došla.” 198 Broj Je’džudža i Me’džudža je jako veliki, tako da ih neće biti moguće izbrojati, poput mrava ili skakavaca, tako da će muslimani sedam godina ložiti vatru njihovim štitovima, drvenim strijelama i stvarima koje ostanu iza njih.” 199 Smutnja i zlo koje će raditi će biti jako velika, tako da im se niko neće moći suprostaviti. Kada oni izađu, Allah, dž.š, će objaviti Isau, a.s: “Izveo sam robove kojima se niko suprostaviti ne može, pa se sklonite na Tur … Isa, a.s, sa svojim ashabima će biti u jakom okruženju, tako da će glava bika biti vrijednija od današnjih stotinu dinara zlatnika. Isa, a.s, sa svojim ashabima će krenuti, ali neće naći ni jedan pedalj na Zemlji koji neće zaudarati od njihove prljavštine i smradi. Onda će se Isa, a.s, sa svojim ashabima obratiti Allahu, dž.š, za pomoć, pa će On poslati ptice dugih vratova koje će odnijeti njihove leševe na mjesto koje Allah bude htio. Zatim će Allah, dž.š, poslati kišu od koje se ništa sakriti neće, pa će oprati Zemlju tako da će izgledati kao biserna školjka.”200 Dakle, spas od smutnje Je’džudža i Me’džudža će biti uz Isaa, a.s, koji će povesti muslimane shodno Allahovoj naredbi da se sklone na Tur. Planina Tur je Sinajska gora u Egiptu.

…………………………………………………………………………………………..

192 Bilježe Muslim, Ahmed i Albanu u Sahihu.

193 Bilježi Buhari u Kazivanju o Je’džudž.u i Me’džudž.u.

194 El-Kehf, 93-95.

195 Ovaj govor prenose od Ibn Abbasa većina mufesira, kao T aberi, Kurtubi, Bejdavi, Alusi

196 El-Kehf, 98

197 Bilježe Buhari i Muslim.

198 Bilježe Ahmed, Ibn Madže, Ibn Hiban i Hakim, had is je vjerodostojan.

199 Bilježi Ibn Madže, hadis je vjerodostojan.

200 Bilježe Muslim, Ahmed i Tirmizi.

Autor: Emin Muhammed Džemaluddin

Iz Knjige: Blizina pojave Mehdije i smak svijeta

Obrada: Putem Islama

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara