KOJA JE NAJVEĆA ALLAHOVA BLAGODAT PREMA ČOVJEKU?

Kazivanje o Jusufu, a.s., je kazivanje o uspjehu čovjeka koji je prolazio kroz teška iskušenja, ali nikada nije izgubio nadu. Bio je strpljiv i izdržljiv. Stoga su i ajeti ove sure ohrabrujući, puni motiva i nade. Najljepši primjer toga je Jakub, a.s., koji je na određeno vrijeme ostao bez dva sina, pa je rekao: „I ne gubite nadu u milost Allahovu; samo nevjernici gube nadu u Allahovu milost!“ Jusuf, 87.

 

Na kraju sure Jusuf se spominje recept za uspjeh na svakom životnom polju. Kur’an nas uči da ko želi uspjeh i ima pred sobom jasan cilj, neminovno će ga dostići. Zato se pomozimo strpljenjem, imajmo nadu i ne padajmo u očaj: „Ko se bude Allaha bojao i strpljiv bio – pa, Allah, uistinu, neće dopustiti da propadne nagrada onima koji dobra djela čine.“ Jusuf, 90.

 

Er-Rad je medinska sura, objavljena nakon sure Muhammed. Ima 43 ajeta. Ovo je jedno od najljepših kur’anskih poglavlja, a njegova poruka je jasna: „Istina je uvijek pobjednik, makar se činila slabom, a zabluda je uvijek slaba i poražena, makar naizgled djelovala jakom!“

 

Stoga sura Rad započinje s tvrdnjom da je Allah, dž.š., Istina i da je Knjiga Koju je objavio Istina: „Elif Lam Mim Ra. Ovo su ajeti Knjige! A ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga je istina, ali većina ljudi neće da vjeruje!“ Er-Rad, 1.

 

Ljepota ove sure je i u tome što ona postepeno, korak po korak, čovjeka uvodi u Allahovo carstvo, ohrabruje ga da posmatra svemir i dokaze oko njega. Od 2. do 4. ajeta počinje kazivanje o nebesima, Suncu, Mjesecu, Zemlji, brdima i rijekama, da bi se na kraju govorilo o vrstama usjeva i plodova. Kur’an je poput vodiča koji ti pojašnjava: „Pogledaj Allahovo carstvo koje te okružuje. Ko je podigao ova nebesa bez stubova? Ko je sve ovo stvorio, sazdao i na ovako divan način uredio?“

 

Nakon što su ajeti nabrojali vidljive dokaze oko nas, dolazi najveličanstveniji primjer: Kur’an: „Kad bi se kakvim Kur’anom brda pokrenula, ili zemlja iskomadala, ili mrtvi dozvali: Allahu pripada sve!“ Er-Rad, 31. Poruka ovog ajeta je da ako bi išta moglo pokrenuti brda, pomjeriti Zemlju ili oživjeti mrtve, onda bi to bio Kur’an jer je on potpuna istina na Zemlji.

 

Kad bismo pitali ljude o najvećim Allahovim blagodatima prema njima, mnogi bi spomenuli ženu, djecu, kuću ili imetak. A ako bi ih neko upitao o njihovim problemima, počeli bi nabrajati ovosvjetske probleme, finansijske gubitke i poslovne neuspjehe. Zboga toga u Kur’anu nalazimo suru Ibrahim koja čovjeka uči da je vjera najveća blagodat, a najveća nesreća nije manjak novca, već manjak vjere u srcu.

 

Allah, dž.š., nas podučava da je jedna lijepa riječ vrijednija od svih materijalnih blagodati koje čovjek vidi: „Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer – lijepa riječ kao lijepo drvo: korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu; ono plod svoj daje u svakod oba koje Gospodar njegov odredi – a Allah ljudima navodi promjere da bi pouku primili.“ Ibrahim, 24-25.

 

Kao što drvo daje lijepe i ukusne plodove, tako i drvo šehadeta čiji su korijeni duboko srcu daje kao plodove oplemenjene duhovne ličnosti. Vjerovanje u Allaha, dž.š., daje plodove u svako doba s dozvolom svog Gospodara, a to su dobra djela koja ostaju trajnom sadakom svog vlasnika i nakon njegovo odlaska s ovog svijeta.

 

akidetun

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara