Press "Enter" to skip to content

Muhammed, s.a.v.s. je rekao:” Stajao sam ispred vrata Dženneta, većina onih koji su u njega ulazili bili su…

Prenosi Muslim od Abdulaha ibn Amra r.a. da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: “Siromašni muhadziri (oni koji su učinili hidžru u Mekku) na Sudnjem danu ući će u Džennet četrdeset ljeta (godina) prije bogatih.”

Prenosi Tirmizi od Ebu Seida, a u drugom predanju prenose Imam Ahmed, Tirmizi i Ibn Hibban od Ebu Hurejre, r.a., da je Muhammed, s.a.v.s. rekao: “Siromašni muhadžiri ući će u Džennet pet stotina godina prije bogatih iz njihovog vremena.”

Na drugom mjestu, Allahov Poslanik, s.a.v.s., objasnio je da oni neće imati za šta da polažu račun, uzimajući u obzir njihovo ratovanje i zasluge. Prenosi Hakim od Abdulaha ibn Amra, r.a., da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: “Da li znaš koja skupina od mog ummeta će prva ući u Džennet?’, Rekao sam: ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.’ Rekao je:’To će biti siromašni iz redova muhadžira. Oni će se na Sudnjem danu približiti vratima Dženneta i tražit će da im se otvore, a čuvari Dženneta će ih pitati:’Zar ste već završili sa polaganjem računa?’ Odgovorit će: ‘Za šta da polažemo račun, nama su sablje bile na vratu dok smo ratovali na Allahovom putu sve dok nismo tako i umrli?” Rekao je: “Tada će im se vrata otvoriti i tamo će biti četrdeset godina prije nego uđu drugi ljudi.”

Prenosi Buhari od Usame ibn Zejda, r.a., da je Muhammed, s.a.v.s., rekao:” Stajao sam ispred vrata Dženneta, većina onih koji su u njega ulazili bili su siromašni, a bogati su bili zadržani osim stanovnika vatre za koje je naređeno da se pošalju u vatru”.

Kako se vidi, u prvom hadisu spomenuto je da će siromašni ući u Džennet ispred bogataša četrdeset godina, a u drugom hadisu kaže se petstotina godina. Ova dva hadisa ne proturijeće jedan drugome zato što nisu svi siromasi isti, kao što i bogataši nisu svi isti, kako kaže Kurtubi. Siromašni su različiti u pogledu njihovog vjerovanja i isto se odnosi i na bogataše. Dakle, period ulaska prvih siromaha u Džennet i ulazak posljednjih bogataša jeste pet stotina godina, a period između posljednjih siromaha koji će ući u Džennet i prvih bogataša koji će ući u njega, jeste četrdeset godina.

AIah zna najbolje.

Džennet i Džehenem
Sulejman El-Eškar
str: 104-105

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *