Press "Enter" to skip to content

MUŠKARCI U DŽENNETU ĆE IMATI HURIJE A ŽENE ĆE IMATI SPECIJALNU NAGRADU

Zabluda: Kur’an kaže da će muškarac, kada uđe u Raj, dobiti huriju, prelijepu djevojku. Međutim, žene ne dobijaju ništa, bit će same.

Odgovor:

HURIJE U KUR’ANU

Hurije se u Kur’anu spominju na četiri mjesta:

  1. U 54. ajetu sure Duhan:

Eto, tako će biti i Mi ćemo ih hurijama, krupnih očiju, ženiti.

  1. U 20. ajetu sure Et-Tur:

Bit će naslonjeni na divanima poredanim, a vjenčat ćemo im hurije džennetske.

  1. U 72. ajetu sure Er-Rahman:

U njima će biti ljepotica naravi divnih – pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! – hurija u šatorima skrivenih…

  1. U 22. ajetu sure El-Vakia:

U njima će biti i hurije očiju krupnih…

KAKO JE PREVEDENA RIJEČ HUR

Mnogi prevodioci Kur’ana su riječ hur preveli kao prelijepe djevojke, naročito prevodioci na urdu jeziku. Ako riječ hur znači lijepa djevojka, onda su hurije namijenjene samo muškarcima. Međutim, šta će žene dobiti u Džennetu?

ZNAČENJE RIJEČI HUR

Riječ hurija, tj. hur, je zapravo množina dvije imenice: awhar (koja je muškog roda) i haura (koja je ženskog roda), i označava osobu kojoj se u očima vidi poseban kvalitet dobre duše s jako svijetlom beonjačom.

Kur’an na nekoliko mjesta opisuje da ćete u Džennetu imati ezwedža, tj. bračnog druga.

A one koji vjeruju i dobra djela čine obraduj džennetskim baščama kroz koje će rijeke teći; svaki put kada im se iz njih da kakav plod, oni će reći: “Ovo smo i prije jeli” – a bit će im davani samo njima slični. U njima će čiste supružnike imati, i u njima će vječno boraviti. (El-Bekara, 25)

A one koji vjeruju i čine dobra djela uvešćemo, sigurno, u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći; u njima će vječno i zauvijek ostati; u njima će čiste supružnike imati, i u debelu hladovinu ćemo ih uvesti. (En-Nisa’, 57)

Dakle, arapska riječ hur nije striktno vezana za muški ili ženski rod. Muhammed Asad je, u svom prijevodu Kur’ana, riječ hur preveo kao supružnik, a Muhammed Jusuf Ali kao bračni drug. Dakle, prema nekim islamskim učenjacima, muškarci će u Džennetu imati prelijepe djevojke s lijepim i svijetlim očima, a i žene će imati po jednog mladog i lijepog muža, lijepih i svijetlih očiju. To će najvjerovatnije biti njen dunjalučki muž, ako skonča kao vjernik na ovom svijetu, a Allah najbolje zna.

ŽENE ĆE U DŽENNETU IMATI SPECIJALNU NAGRADU

Mnogi učenjaci smatraju da se u ajetima misli samo na čiste i lijepe djevojke, zbog konteksta u kojem se muškarci spominju. Međutim, još jedan argument da se riječ hur odnosi i na muškarce i na žene stoji u hadisu, kada je jedan čovjek upitao Allahovog Poslanika, s.a.v.s., šta će dobiti žene, ako će samo muškarci imati hurije? On mu je odgovorio da će žene imati nešto što um još nije zamislio, uho nije čulo, niti oko vidjelo. To znači da će žene dobiti neke izuzetne nagrade.

Iz knjige: Odgovori na zablude o islamu II, El-Kelimeh, 2011.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *