On ima AIDS – da li može oženiti osobu koja ima istu bolest

Pitanje:
Imam pitanje slično pitanju pod brojem 11137 (Propis udavanja kćerke za osobu koja ima AIDS). Ja se nalazim u sličnoj situaciji, želim da oženim jednu sestru ali je njoj dijagnosticiran HIV virus. Međutim, prisustvo tog virusa je tako malo da je jedva uočljivo. Bila je udavana prije i ima sina od četiri godine, virus nije prenešen ni na muža niti na dijete. Što se tiče toga da oženim osobu koja ima HIV virus, znam da su neki učenjaci rekli da nije dozvoljeno, dok su neki rekli suprotno. U vašem odgovoru na pitanje iznad rekli ste da je dozvoljeno ako su obje strane upoznate sa time. Moje pitanje je:
1. Može li se ona udati ako koriste zaštitu prilikom odnosa?
2. Može li se udati ako se obje strane dogovore da neće imati odnosa?
3. Može li nju muškarac oženiti da bi ispunio njeno pravo za brakom, Allaha radi?

Odgovor:
Hvala pripada Allahu.

U odgovoru na pitanje pod brojem 11137 naveli smo propis braka za onog ko ima AIDS, i rekli smo:“Ne treba se ženiti dok ne objasni svoje stanje i kaže: ‘Imam takvu i takvu bolest.’ Ako se oni slože sa tim onda je uredu, u suprotnom ne treba sklapati brak, jer ako bi on sakrio svoje stanje od njih, onda je on njih obmanuo i prevario, te bi žena mogla prenijeti tu bolest na svog muža, ili bi muž mogao prenijeti tu bolest na svoju ženu, a poslije se može prenijeti i na djecu. Ali ako ona pristane da se uda za njega i prihvati volju i odredbu Allaha, subhanehu ve te’ala, nema ništa loše u tome.”

Nema ništa loše u tome sa bratom koji je pitao o tome da ženi ženu koja je bolesna ili koja je zdrava, sve dok pojasniš svoje zdravstveno stanje. Ako oni pristanu, i želite imati odnos, onda koristite kondome.

Dr. Abdullah el-Hakil, sa kime sam se posavjetovao i koji je šef odjela za stomačne bolesti u Medicinskog fakulteta na univerzitetu Kralj Sa’ud, je rekao:

“Stupanje u brak sa osobom koja boluje od AIDS-a je ozbiljan problem, jer glavni put prenosa te bolesti je seksulani odnos. Korištenje kondoma pruža veći stepen zaštite, ali druga strana – muža ili supruga, mora biti u potpunosti svjesna posljedica onoga što se može desiti.”

Časopis el-Vatan, u broju 552, druga godina – Utorak 21. Zul-Hidždže p.h. ili 5. mart 2002 godine po gregorijanskom kalendaru:

“Bračni život nije sav vezan za seksualni odnos, možeš oženiti tu ženu ako se dogovorite da nećete imati odnose, jer potreba muškarca za ženom i obrnuto nije samo seksualne prirode. Postoji briga jedno za drugo, zaštita, trošenje, ljubav i potpomaganje jedno drugog u pokornosti Allahu. Ljubav jedne strane naspram druge,  onaj koji nadživi drugo može ga naslijediti, kao na primjer, brak za maloljetnom osobom koja ne može imati odnos. Takav brak je ispravan prema šerijatu, čak i ako ne dođe do odnosa. Na osnovu toga, nema razloga zbog kojeg se nebi trebao oženiti i dogovoriti da nemate odnosa.”

Većina učenjaka je rekla da je dozvoljeno muslimanu da stupi u brak tokom svoje smrtne bolesti, ako je punoljetan i razuman; kakva je to potreba za odnosom ovdje zbog koje bi se ženio?

Šejhu-l-islam Ibn Tejmijje, rahimehullahu te’ala, je upitan za bolesnu osobu koja želi stupiti u brak dok je bolesna – da li je ovaj bračni ugovor ispravan?

On je odgovorio:
“Brak sa bolesnom osobom je ispravan, i žena nasljeđuje od njega, prema većini islamskih učenjaka od ashaba i tabi’ina, i slijedi je mehr onih žena koje su joj slične, ne pripada joj više od toga, prema jednoglasnom mišljenju učenjaka.”

El-Fetava El-Kubra, 3/99.

Također je rekao (5/466):

“Brak osobe koja je pri smrtnoj bolesti je ispravan, i žena nasljeđuje od njega, prema većini učenjaka od ashaba i tabi’ina, ali joj ne pripada ništa više od mehra nego onaj mehr koji imaju slične njoj, prema jednoglasnom mišljenju učenjaka.”

A Allah zna najbolje.

Odgovor: Šejh Muhammed b. Salih el-Munedždžid

islamqa

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara