♦ Prvo, tražiti utočište kod Allaha. U prethodno citiranoj predaji koju prenosi Ebu Katade, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”…neka traži utočište od Allaha, ti snovi mu neće nauditi.” U jednom hadisu stoji da treba zatražiti od Allaha da mu da dobro u tim snovima. Naime, Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko od vas usnije ono što prezire, neka se okrene na drugu stranu i neka pljucne tri puta na lijevu stranu i neka od Allaha traži da mu podari dobro u tim snovima i da ga zaštiti njihovog zla.” (8)

♦ Drugo, simbolično pljucnuti tri puta na lijevu stranu. U hadisu Ebu Katade stoji: ”Kada neko od vas vidi u snu ono što prezire, neka blago pljucne tri puta na lijevu stranu.” (9)

♦ Treće, okrenuti se na drugu stranu. U jednoj verziji ovoga hadisa stoji: ”…i neka se okrene na drugu stranu.” (10)

♦ Četvrto, nikome ne spominjati snove koje je usnio. Ebu Seid prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko od vas usnije snove koje voli, oni su od Allaha. Neka se zahvali Allahu i neka ih spominje. A ko usnije nešto što prezire, to je od šejtana. Neka traži utočište od njihovog zla i neka te snove ne spominje nikome pa mu neće nauditi.” (11)

♦ Peto, nakon toga klanjati dobrovoljni namaz. U predanju od Ebu Hurejre stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Kada neko od vas usnije ono što prezire, neka ustane i klanja i neka ih ne spominje nikome.” (12) U hadisima nije ograničen broj rekata koje je pohvalno klanjati, ali najmanje što se broji namazom jeste da klanja dva rekata.

♦ Šesto, proučiti prethodno spomenutu dovu koju prenosi Abdullah b. Amr: ”Euzu bi kelimatillahi et-tammat min gadabihi ve ikabihi ve šerri ibadihi ve min hemezatiš-šejatin ve en jahdurun.

♦ Sedmo, biti ubijeđen da mu ti snovi neće nauditi. Uzvišeni Allah kaže: ”Ako te Allah nekom nevoljom pogodi – pa, niko je osim Njega ne može otkloniti.” (13) U Ebu Katadinom hadisu stoji: ”…i neka traži utočište od Allaha, ti snovi mu neće nauditi.” (14)

Napomena: Neki učenjaci koji su pisali o tematici snova prenose da je Ibn Sirin rekao: ”Ko želi da usnije lijepe snove, neka se okrene prema Kibli i prouči sure: Veš-šemsi ve duhaha (sura Eš-Šems), Vel-lejli iza jagša (sura El-Lejl), Vet-tini vez-zejtun (sura Et-Tin), Kul ja ejjuhel-kafirun (sura El-Kafirun), Kul-huvallahu ehad (sura El-Ihlas), Kul euzubirabbil-felek (sura El-Felek), Kul euzubirabbin-nas (sura En-Nas) i neka moli Allaha da usnije ono što voli i neka prouči: ‘Allahu moj, Tebi se utječem od ružnog sanjarenja i šejtanskih poigravanja na javi i snu.‘” (15) Pored toga što je Ibn Sirin bio veliki učenjak, posebno kada je u pitanje tumačenje snova, njegove riječi zahtijevaju ispravan argument, u protivnom nije legitiman rad po njima!

___________________________________________________

8. Ibn Madže, 2/1286/3910, sa slabim lancem prenosilaca. Vidjeti: Misbahuz-zudžadže, 4/156.
9. El-Buhari, str. 1487/7044, i Muslim, 15/17/2261.
10. Muslim, 15/16/2261.
11. El-Buhari, str. 1475/6985, En-Nesai u Amelul-jevm, str. 505-506/893, i Ebu Ja‘la, 1/571/1358.
12. Muslim, 15/18/2263, i Et-Tirmizi, 6/481/2291.
13. El-Enam, 17.
14. El-Buhari, str. 1487/7044, i Muslim, 15/17/2261.
15. Vidjeti: Tabirul-ahlam, str. 62-63, Tatirul-enam, str. 314, Fethul-Bari, 12/451, i Fejdul-Kadir, 5/179.

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara