Press "Enter" to skip to content

Ovo nam je Allah zabranio prilikom obavljanja namaza

Rekao je Allahov Poslanik, salallahu aljehi we selem: “Nema tog čovjeka koji pogriješi, a zatim ustane i uzme abedest, klanja namaz i zamoli Allaha za oprost, a da mu Allah ne udovolji”. (Ebu Davud, Nesai)

1. Ostavljanje namaza 

Zabranjeno je čovjeku da ostavlja namaza iz lijenosti, a ako ga ostavlja zbog ubjeđenja da ne treba klanjati, to je još strožije.

Rekao je Poslanik, salallahu alejhi we selem: “Granica između nas i nevjernika je namaz, pa ko ga ostavi postaje nevjernik.” (Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, Ibn Madže i drugi. Albani kaže da je sahih)

 2. Izostavljanje džemata 

Zabranjeno je izostavljati klanjanje namaza u džematu, namjerno. Kaže Poslanik, salallahu alejhi we selemNijedan narod neće ostaviti namaz u džematu, a da im Allah neće zapečatiti srca, zatim ih učiniti od nemarnih.” (Muslim)

 3. Klanjanje nafila-namaza u tri slučaja 

Zabranjeno je čovjeku da klanja nafilu pri izlasku sunca, zatim, kad je sunce na sredini neba i prilikom zalaska sunca.

Ulejj b. Rebah, r.a. je rekao: Čuo sam Ukbeta b. Amira el Džuhanija, kada je rekao: “U tri vremena nam je Allahov Poslanik, salallahu alejhi we selem, zabranio da klanjamo ili da u njima ukopavamo svoje umrle: kada sunce izlazi pa sve dok se ne uzdigne, kada je sunce na polovini neba pa sve dok se ne malo pomakne i kad počne zalaziti pa sve dok ne zađe.” (Muslim)

Poznato je u hadisima Resula sallallahu alejhi we sellem, da sunce izlazi i zalazi između dva šejtanska roga, tj. šejtan se postavi na tom mjestu. Prijašnji narodi su, a ima ih i danas koji to rade, ibadet činili suncu prilikom njegovog izlaska i zalaska. Ustvari, oni su činili sedždu i ibadet šejtanu koji se postavio na to mjesto. Zbog toga nam je u tim vremenima strogo zabranjeno klanjati nafile.

Neki ljudi ovdje griješe kada kažu: ja nemam nijet da sedždu činim suncu. Ovdje se ne radi o nijetu, jer da neko ima nijet da to radi, bio bi kafir. Ova zabrana se ogleda u oponašanju nevjernika. Ovo pravilo se ne odnosi na nafilu koja ima uzrok. Dakle, ako čovjek nije klanjao dva rekata sabahskog suneta prije farza, onda će ga klanjati poslije farza, a prije izlaska sunca. Isto tako, ako nije klanjao dva rekata pritvrđenih suneta od podne namaza, može ih klanjati nakon ikindije, kao što je Resulullah salallahu alejhi we selem, jedne prilike to učinio. Takoder, dva rekata tehijjetu-1-mesdžida, dva rekata poslije ezana itd.- prenosimo sa portala n-um.com

 4. Izostavljanje nafile u kućama 

Zabranjeno nam je da svoje kuće činimo grobovima, tako što se u tim kućama ne klanjaju suneti ili nafile. Resulullah sallallahu alejhi we sellem je rekao da je najvredniji čovjekov namaz onaj koji se klanja kod svoje kuće, osim farzova. Rekao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem: “O ljudi, klanjajte u svojim kućama, jer je zaista najbolji onaj namaz koji čovjek obavi u svojoj kući, osim farzova.” (Mutefekun alejhi)

Također je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: ”Klanajte neke vaše namaze u kućama. Nemojte kuće pretvarati u grobnice.” (Mutefekun alejhi)

 5. Okretanje za namaz na neku drugu stranu a ne prema Kibli 

Valjanost namaza zavisi od toga da li je čovjek klanjao okrenut prema Kibli. Ovo se ne odnosi na onoga ko ne zna gdje je pravac Kible, tada će se čovjek potruditi da nađe pravac Kible, i ako bi pogriješio namaz bi mu bio ispravan. Allah, džellešanuhu kaže: “Allah nikoga ne opterećuje preko njegovih mogucnosti.” (Sura El-Bekare, ajet 286)

Za obaveznost okretanja prema kibli Allah dželešanuhu kaže kaže: “I iz svakog mjesta u kome budeš, ti lice svoje Svetom hramu okreni…” (Sura El-Bekare, ajet 149)

6. Spajanje farz namaza sa nafilom 

Zabranjeno je da čovjek spaja farz namaz sa nafilom ili sunetima, tj. kada preda selam na farz namazu da odmah ustane i klanja sunete ili nafile. Allahov Poslanik alejhisselam je rekao: “Ko završi svaki svoj namaz (farz) sa 33 puta subhanallah, 33 puta elhamdulilah, 33 puta Allahu ekber i tih 99 završi sa stotim riječima: la ilahe illallah. .. bit će mu oprošteni grijesi, pa makar ih bilo koliko morske pjene.” (Mutefekun alejhi) Iz hadisa se vidi da nakon farz namaza nema nikakvog ibadeta osim zikra.

 7. Preticanje imama u namazu  

Zabranjeno je da čovjek pretiče imama koji predvodi namaz, ići na sedždu, ruku i dr. prije imama, a pokuđeno je ići naporedo. Rekao je Poslanik, salallahu alejhi we selem“Imam je postavljen da bi se slijedio. Zato se nemojte razlikovati od njega! Kada imam donese tekbir i vi ga donesite, kada učini ruk’u i vi ga učinite, kada izgovori: Semi’allahu limen hamideh! Vi recite: Allhumme rabbena ve leke-1-hamd! Kada učini sedždu, i vi je učinite, a ako klanja sjedeći, i vi, svi, sjednite.” (Mutefekun alejhi)

 8. Preticanje imama na rukuu i sedždi 

O zabrani preticanja imama na rukuu, sedždi, kijamu itd., Poslanik, alejhi selam nas upozorava rekavši: “Ljudi, ja sam vaš imam, zato mene nemojte preticati na rukuu, sedždi, kijamu niti selamu, jer ja vas vidim ispred i iza sebe…” (Muslim)

 9. Podizati glavu prije imama 

Također, Poslanik, salallahu alejhi we selem, nas upozorava na preticanje u namazu dižući glavu prije imama. Allahov Poslanik, alejhisselam, je rekao: “Nije siguran onaj ko diže glavu u namazu prije imama da mu je Allah neće pretvoriti u magareću.” Zabranjeno je odužiti s namazom u odrđenim prilikama Zabranjeno je imamu oduživati s namazom, ukoliko među muktedidijama – klanjačima ima i starih i bolesnih ljudi i sl.

Allahov Poslanik, salallahu alejhi we selem, je rekao: “O ljudi, među vama ima onih koji odgone od vjere, zato ko od vas bude imam neka skrati, jer za njim ima starih, slabih i osoba s nekom potrebom!” (Muslim, misli se skraćivanje učenja poslije Fatihe)

 10. Klanjanjati van saffa ako ima mjesta u njemu  

Zabranjeno je čovjeku, koji je došao na namaz da klanja izvan saffa. Ako ima mjesta u safu ispred njega dužan je da se priključi tom saffu. Ebu Seid el-Hudri prenosi da je vidio ashabe da se povlače u namazu unazad, pa im reče: “Naprijed prođite i popunite red iza mene, a neka oni iza vas popune sljedeće safove. Dokle god se povlače neki (ljudi), dotle ih Allah unazađuje.” (Muslim)

akos.ba

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *