Post je djelo koje će štititi vjernika od kaburske patnje

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, pripovijeda da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jedne prilike rekao: “Zaista mejit, kada bude stavljen u kabur, čuje klepet obuće onih koji su bili kod kabura
dok se oni od njega udaljavaju. Ukoliko dotični bude vjernik, njegov namaz bit će kod njegove glave, post sa njegove desne strane, zekat sa lijeve, a dobra djela poput sadake, održavanja rodbinskih veza, naređivanja i činjenje dobra ljudima kod njegovih nogu.
Kada mu se dođe od strane njegove glave, namaz tada kaže: “Sa moje strane nema prolaza.” Zatim mu se priđe sa njegove desne strane pa post kaže: “Kod mene nema prolaza! “Kada mu se priđe sa njegove
lijeve strane pa zekat će reći: ” Kod mene nema prolaza! ” Onda mu se dođe kod nogu pa dobra djela poput sadake, održavanja i čuvanja veza, naređivanje i činjenja dobra ljudima kažu: ” Kod nas nema prolaza! ”

Tada će mu se otvoriti jedna džennetska vrata i bit će mu rečeno: “Ovo je tvoje mjesto u Džennetu! ” On će se razveseliti i obradovati. Zatim će mu se otvoriti jedna vrata Džehennema i bit će mu rečeno:
“Ovo bi bilo tvoje mjesto u vatri i ono što je za tebe Allah pripremio da si grješnik bio.” Što se kafira tiče, kada mu se priđe od glave neće biti ničega od dobrih djela, ibadeta, zatim sa njegove lijeve strane neće biti ničega, sa njegove lijeve strane neće opet biti ničega, kod njegovih nogu također neće biti ničega, bit će mu rečeno: “Sjedi! ” Pa će on sjesti sav uplašen. “Nakon toga će mu se otvoriti jedna džehennemska vrata i bit će mu rečeno: “Ovo je tvoje mjesto u vatri i ono što ti je Allah pripremio!”
Zbog ovog će se ražalostiti, tugovati, razočarati. Poslije toga će mu se otvoriti jedna džennetska vrata i bit će mu rečeno: “Ovo bi bilo tvoje mjesto u Džennetu da si Allahu bio poslušan. Na ovo će se još više razočarati i rastužiti. Tada će ga kabur pritisnuti od čega će mu se njegovi dijelovi tijela raspadati . To je komentar riječi težak život kada Allah dželle ša’nuhu kaže: “On će težak život imati, a na Sudnjem Danu bit će slijep proživljen.” (Hadis bilježi Abdu-r-Rezak, Bejheki, Hakim)

Iz knjige: Ramazan u svijetlu tefsira, hadisa i fikha | Zehrudin Junuzović

Priprema i obrada: Svjetlo Dunjaluka Portal

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara