Press "Enter" to skip to content

Predznak Sudnjeg dana: Veliki okršaj koji će se desiti između muslimana i Bizantinaca (rimokatolika) i oslobođenje Konstantinopolja (današnieg lstanbula)

Veliki okršaj koji će se desiti između muslimana i Bizantinaca (rimokatolika) i oslobođenje Konstantinopolja (današnieg lstambula)

Povijest muslimana i kršćana je prepuna raznih događaja, mirova i primirja, ratova i sukobljavanja, a i danas su odnosi među njima u pojedinim područjima poprilično nestabilni. Negdje su na granici, ili da planu i prerastu u sukob ili, da se stabiliziraju i da se uspostavi mir.

Jedan od predznaka Sudnjeg dana, shodno onome što nas je obavijestio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bit će sukob između muslimana i kršćana. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ga je nazvao veliki okršaj, u njemu će pobijediti muslimani, nakon čega će se uputiti prema Istambulu i osloboditi ga, a nakon toga će se pojaviti Dedždžal.

Muaz ibn Džebel, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Procvat Bejtul-Makdisa znači (da slijedi) opustjelost Jesriba, a opustjelost Jesriba znači (da slijedi) događaj velikog okršaja, a veliki okršaj znači (da slijedi) oslobođenje Konstantinopolja, a oslobođenje Konstantinopolja znači (da slijedi) pojava Dedždžala.“1

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

“Sklopit ćete čvrsto primirje sa kršćanima, pa ćete zajedno krenuti u napad protiv neprijatelja2 koji će biti ispred vas. I pobijedit ćete, i zarobit ćete ratni plijen, a potom ćete se vratiti bezbjedni, sve dok ne stignete do jednog uzvišenja3. Potom će jedan čovjek iz kršćanskog tabora podignuti krst i reći: “Pobijedio je krst!” Na to će se rasrditi jedan musliman, pa će ga udariti i ubiti ga. Nakon toga će kršćani prekinuti ugovor o primirju te se skupiti za veliki okršaj.“ U drugoj predaji se dodaje: “Muslimani će skočiti prema oružju, okupivši se, a Allah će potom počastiti (cijelu) skupinu šehadetom.“4

U Muslimovom Sahihu je naveden detaljniji opis mjesta ovoga velikog okršaja. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

„Neće nastupiti Čas (sudnji) dok se kršćani ne spuste do Dabika5, gdje će im u susret doći muslimanska vojska iz grada6, a bit će to najodabraniji ljudi na zemlji toga vremena. I kada se posafaju jedni ispred drugih, kršćani će povikati: “Ne miješajte se između nas i onih koji su bili naši, a koje ste vi poslije kao ratne zarobljenike uzeli, borit ćemo se protiv njih.”7 Muslimani će na to uzvratiti: „Nikako, tako nam Allaha, nećemo vas pustiti da napadate našu braću“, pa će se boriti protiv njih. I jedna trećina (od muslimana) će se povući – Allah im to nikada neće oprostiti. Jedna trećina će poginuti – bit će to najodabraniji šehidi kod Allaha. A (preostala) trećina će pobijediti8, oni ni u jednom trenutku neće pokleknuti pred iskušenjem. I nakon toga će osloboditi Konstantinopolj. A dok budu dijelili ratni plijen, obješenih mačeva o maslinovo drvo, šejtan će povikati: „Eno izašao Dedždžal, došao za vama kod vaših familija.”9 To će biti laž10, a oni će se na to uputiti nazad, pa nakon što stignu do Šama, pojavit će se (Dedždžal).“

U jednoj drugoj predaji stoji još: “I dok se oni budu spremali za borbu protiv Dedždžala, nakon što su pobijedili kršćane, neće uspjeti ni ratni plijen podijeliti, popravljajući svoje redove, nakon što budu pozvani na namaz, sići će Isa sin Merjemin.“11

U jednoj drugoj predaji navodi se još detalja oko samog okršaja. U njoj je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Neće nastupiti Čas (sudnji) dok se ne prestane dijeliti nasljedstvo i dok se ne prestane radovati ratnom plijenu.“ Potom je rukom pokazao prema Šamu, te rekao: „Neprijatelj će se okupljati radi pripadnika islama, a oni će se okupljati radi njih.”12

U tom okršaju će vam se desiti strašno povlačenje13, nakon čega će muslimani formirati grupu smrti sa uvjetom da se ne vraćaju osim kao pobjednici. Potom će se boriti sve dok ih noć ne zakloni jedne od drugih. I povući će se i jedni i drugi, a da niko nije pobijedio. Tu će se rasformirati ova grupa, pa će muslimani ponovo formirati grupu smrti, uz uvjet da se ne vrate osim kao pobjednici. I borit će se sve dok se ne smrkne, a onda će se povući i jedni i drugi, bez pobjednika, pa će se rasformirati i ova grupa. Kada dođe četvrti dan, pridružit će im se i ostali sljedbenici islama14, a Allah će dati da dožive poraz (neprijatelji muslimana), pa će biti ubijani kao niko dotad. Takvo nešto neće se vidjeti“, ili je rekao: “Takvo nešto se nije vidjelo, tako da bi ptica letjela iznad njih, i ne bi uspjela ni preletjeti, a pala bi pogođena. I bilo bi iz iste familije sto učesnika, od kojih ne bi našli da je na kraju iko ostao osim jedan čovjek. Pa kojem plijenu da se raduje?! Ili, koje nasljedstvo da se dijeli?! I dok to tako bude trajalo, čut će za još veću nevolju! Začut će se vrisak: “Dedždžal se pojavio kod vaših familija!” Pa će odbaciti sve što su imali u rukama i okrenuti se, da bi poslali deset odabranih viteza. Ja zaista znam“, rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, “njihova imena, i imena njihovih očeva, i boje njihovih konja. Oni su najodabraniji konjanici koji su tada postojali na licu zemlje!” Ili je rekao: “Oni su među najboljim konjanicima, koji će tada postojati na licu zemlje.“15

Mjesto sakupljanja muslimanske vojske za veliki okršaj će biti Guta, mjesto kraj Damaska, a bit će to najbolja vojska na zemlji u tom vremenu, i nju će Allah potpomoći protiv kršćana. Ebu Derda, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tabor muslimana na dan okršaja bit će u Guti, mjestu kraj grada po imenu Damask, jednog od najboljih gradova Šama.“ A u drugoj predaji prenosi da je također čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: “Na dan (velikog) okršaja, tabor muslimana će biti u mjestu po imenu Guta, mjestu kraj grada Damaska – najboljem mjestu za okupljanje muslimana toga vremena.“16

Oslobođenje Konstantinopolja muslimani će postići bez borbe, njihovo će oružje tada biti tekbir17 i tehlil18, a bit će pod vođstvom Mehdija. U hadisu koji bilježi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Jeste li čuli za grad čiji je jedan dio na kopnu a drugi na moru?” Reklisu: “Jesmo, Allahov Poslaniče!” “Neće nastupiti Čas (sudnji) dok na njega ne krene sedamdeset hiljada Ishakovih potomaka, a kad mu dođu i počnu ulaziti, neće se boriti oružjem, niti će odapinjati svoje strijele, već će reći: La ilahe illAllah i Allahu ekber, pa će pasti jedan njegov dio.“ Sevr ibn Jezid ovdje kaže: “Ne pamtim drugačije osim da je rekao: “dio koji je na moru.“ Potom će po drugi put povikati: La ilahe illAllah i Allahu ekber, pa će pasti drugi njegov dio. Pa će po treći put povikati: La ilahe illAllah i Allahu ekber, pa će biti oslobođen. Onda će ući u njega i uzeti plijen, a dok ga budu dijelili, začut će povik: “Dedždžal se pojavio!” Na to će sve ostaviti i vratiti se.19

Nevevi navodi slijedeće: “Šejh Kadi kaže da u svim Muslimovim predajama stoji “od Ishakovih potomaka“ dok pojedini učenjaci navode: “Ono što je općenito poznato i prenošeno je da su “od potomaka Ismailovih“ a na to ukazuje sam hadis i njegov kontekst kojim se cilja na Arape. A grad koji će biti oslobođen je Konstantinopolj.“

To da se aludira na Arape, tj. sinove Ismailove prenosi se u hadisu od Zu Makhmera, radijallahu anhu, u kojem se navodi da će kršćani reći svom savezniku: “Mi ćemo te poštedjeti Arapa“ pa će se okrenuti i početi skupljati za veliki okršaj. Dakle, nedvosmisleno je kazano da će veliki okršaj biti između Arapa i kršćana. Inače, i ostali hadisi koji su navedeni u ovom poglavlju ukazuju na to da se radi o Arapima i da će vojska koja budu učestvovala u velikom okršaju biti ona koja će osloboditi Konstantinopolj.

U jednom se hadisu doslovno navodi da su to Arapi. Naime Amr ibn ‘Auf, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Potom će im doći (u susret) najbolji muslimani, stanovnici Hidžaza.“ Dakle, potomci Ismailovi, a ne Ishakovi20, a Allah najbolje zna.

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed el–Arifi
Priprema i naslov: Menhedž

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *