PRVI KOJI ĆE UĆI U DŽENNET

Prvi ummet koj i će ući u Džennet jeste Resulullahov, sallallahu alejhi ve selleme, prvi iz tog ummeta će ući Resulullah sallallahu alejhi ve selleme, a prvi nakon njega Ebu-Bekr esSiddik,

radijallahu anhu. l bn-Kesir u svome djelu En-Nihaje, 212 1 3 naveo je hadise koj i govore o tome, a neke ćemo ovdje spomenuti .

Muslim u Sahihu bilježi da je Enes, radijallah u anhu, rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao je: ‘Ja ću prvi pokucati na dženetska vrata. ‘ ”

Muslim također bilježi da je isti ashab rekao: “Resulullah, sallallahu alejhi ve selleme, rekao je: ‘Doći ću do dženetskih vrata i zatražiti da se otvore, a dženetski čuvar će upitati: ‘Ko si ti ? ‘ , Muhammed ‘, odgovorit ću, a on će reći: ‘Naređeno m i je da ih ne otvaram nikome prije tebe. ‘ ‘ ” Buhari i Muslim u svoj im Sahihima i Nesai u Sunenu bilježe da je Vjerovjesnik, sallall ahu alejhi ve sel leme, rekao: “Mi smo posljednji, a prvi (ummet) na Sudnjem danu, i prvi ćemo ući u Džennet. ”

Ebu-Davud u Sunenu bilježi da je Ebu-Hurej re, radij allahu anhu, prenio da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:

“Došao je Džibril i pokazao mi dženetska vrata na koja će ući moj ummet. ” Ebu-Bekr, radijallah u anhu, reče: , A llahov Poslaniče, volio bih da sam bio s tobom da ih i ja vidi m . ‘ , Ebu-Bekre, ti ćeš prvi iz moga ummeta ući u Džennet. ‘ “, reče mu Resulullah , sallallahu alejhi veselleme,.

 

Putem Islama

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara