Slanje blagog povjetarca koji će uzimati duše vjernika

Od predznaka Sudnjeg dana je i slanje blagog povjetarca koji će uzimati duše vjernika pa neće na zemlji ostati niko ko će govoriti: Allah, Allah. Ostaće samo nevaljali ljudi. Nad takvim će nastupiti Kataklizma.
U opisu ovog vjetra stoji kako je on mekši od svile. Možda je to Allahova počast prema njegovim robovima vjernicima u vremenu prepunom kušnje i zla.

U podužem hadisu Nevvas bin Sem’ana o Dedždžalu, silasku Isa a.s., Je’džudžu i Me’džudžu stoji: “Allah će poslati lijep vjetar, prihvatiće ih ispod pazuha, uzeće dušu svakog mu’mina i muslimana, ostaće samo zli ljudi koji će se uskomešati poput magaraca. Nad takvim će nastupiti Sudnji dan.” (Muslim,18/70)

Bilježi Muslim od Abdullah bin Amra r.a. da je Resulullah savs rekao:”Pojaviće se Dedždžal (pa je spomenuo hadis i u njemu)Allah dž.š.će poslati Isaa sina Merjemina koji će biti isti Urve bin Mes’ud, tražiće Dedždžala, naći ga i uništiti. Potom će proći sedam godina a između dvojice neće biti zlobe. Zatim će Allah dž.š. iz pravca Šama poslati hladan vjetar od kojeg niko na zemlji u čijem srcu bude trun imana neće preživjeti. Čak i kad bi se neko od vas sakrio u pećinu vjtar bi u nju prodro i dušu mu uzeo.”(Muslim,18/75-76)

Hadisi upućuju na to da će se ovaj vjetar dogoditi poslije silaska Isa a.s., ubistva Dedždžala i uništenja Je’džudža i Me’džudža.
Također će se dogoditi ovaj vjetar poslije izlaska sunca sa zapada, poslije pojave životinje i ostalih velikih predznaka Sudnjeg dana.(Fejdul Kadir,6/417)

Stoga je njegova pojava vrlo blizu pojavi Sudnjeg dana.
Ovaj hadis nije u suprotnosti sa hadisom:”Skupina mog umeta se neće prestati boriti na istini i biti superiorna do Sudnjeg dana.”; (Muslim,2/193), ili sa predajom:”Jasni na Istini, neće im škoditi oni što ih napuste, sve dok ne dođe Allahov emr a oni takvi.”(Muslim,13/65)

Misli se na to kako će ostati na Istini sve dok ih ovaj blagi povjetarac ne usmrti pred sami Kijamet. A Allahov emr znači puhanje tog vjetra.(Muslim,2/132)

U hadisu Abdullah bin Amra stoji kako će se ovaj vjetar pojaviti iz Šama, kao što smo spomenuli.
A u hadisu Ebu Hurejre r.a. se kaže kako je Resulullah savs rekao:”Doista će Allah dž.š. poslati vjetar iz Jemena mekši od svile. Neće ostaviti nikoga ko u srcu bude imao koliko trun imana a da ga ne usmrti.” (Muslim,2/132)

Odgovor je moguć na jedan od dva načina:
1.Moguće je da se radi o dva vjetra: iz Šama i iz Jemena.
2.Moguće je da će početak tog vjetra biti iz jednog od ova dva mjesta, zatim će se sustići i tu se proširiti.
A Allah dž.š. najbolje zna. (Nevevijev komentar Muslima,2/132)

Izvor: “Predznaci sudnjeg dana”

Autor: Dr. Yusuf ibn Abdullah ibn Yusuf Al-Wabil

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara