Šta će biti sa onim ljudima (plemenima) do kojih nije stigao poziv Islama

Pitanje: Gdje će otići oni koji žive u najzabačenijim predjelima? U Džennet ili Vatru? Poput onih koji žive u šumama ili na Južnom polu? Oni se nisu susretali niti sa jednim vjerovjesnikom, niti ih je iko obavijestio o Allahu ili islamu.

Odgovor: Zahvala pripada Allahu;

Najljepše što je rečeno po pitanju ove skupine ljudi jeste da će oni biti stavljeni na ispit na Sudnjem danu, pa onaj koji se odazove Allahovoj naredbi ući će u Džennet, a onaj koji se ogriješi ući će u vatru, shodno riječima Uzvišenog : A Mi nijedan narod nismo kaznili dok poslanika nismo poslali! (Sura El-Israˊ, 15.)

Zbirka fetvi šejha Bin Baza, Allah mu se smilovao (1/456)
(Reprint of aprila 2015. god)

Menhedž

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara