Susret i viđenje sa melekom ili melekima smrti

Ova vrsta nedaće tiče se neposlušnih griješ nika i nje će pravi vjernici biti pošteđeni. Sam čin umrtvljenja i uzimanja duše, na nekim mjestima u Kur’anu se pripisuje Uzvišenom Allahu, kao što je slučaj sa sljedećim ajetom:
Allah uzima duše u času njihove smrti. (Ez-Zumer, 42).
Na drugim mjestima Meleku smrti, kao što je slu čaj sa sljedećim ajetom:
Reci: “Melek smrti, koji vam je zato određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete se Gospodaru svome vratiti.” (Es-Sedžde, ll)
A na trećem mjestu pomoćnicima Meleka smrti, kao što stoji u sljedećem ajetu:
Izaslanici mu Naši, bez oklijevanja, dušu uzmu. (EI-En’am, 61)
Ipak, u krajnjem slučaju, svaku smrt daje Allah. O tome kako nastupa smrt, ei-Kelbi kaže: “Prvo Melek smrti uzme dušu, pa je tek onda, ako se radi o vjerniku, predaje melekima milosti (4.r)\ ‘)L.), a ako se radi o nevjerniku, melekima kazne (-.:”I.LJI ‘)L.).” Imami Ahmed od EI-Beraa ibn Aziba, r.a., navodi da je rekao: “Zajedno sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., otišli smo na dženazu jednom Ensariji i došli do groba. Kada je umrli zakopan, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je sjeo, pa smo i mi oko njega posjedali. Izgledali smo potišteno, kao da nam je na glavama ptica. On je (tj. Poslanik) u svojoj ruci držao šipku kojom je čeprkao po zemlji. Zatim je podigao glavu i rekao: ‘Zamol ite Al laha, dva ili tri puta, da vas sačuva od kaburske patnje!’ Zatim je rekao: ‘Kada se robu vjerniku pribl iži rastanak sa ovim svijetom i otvori put za Onaj svijet, sa neba se spuste meleki, bijelih lica poput sunca, noseći sa sobom za njega džennetske ćefine i balzam, i sjednu nadomak njegova vida. Zatim dođe Melek smrti, sjedne pored njegove glave i pozove: ‘0, smirena dušo, iziđi (iz tijela) i uđi u Allahov oprost i zadovoljstvo! – pa počne izlaziti, cureći poput kapi na otvoru mješine za vodu. Zatim je uzme, a kada je uzme, ni koliko je treptaj oka ne ostave je u njegovoj ruci, dok je ne uzmu i ne stave u te ćefine i taj balzam, a kada je stave, iz nje iziđe prijatan miris, poput najljepšeg mirisa mošusa na cijeloj Zemlji. Zatim se sa njom poč nu dizati.
Kada tako sa njom naiđu, ne prođu ni pored jedne grupe meleka, a da ne upitaju: ‘Kakav je ovo lijep miris?’ – pa im odgovore: ‘Miris toga i toga’, prozivajući ga najljepšim imenima kojima su ga zvali dok je bio na ovom svijetu. l tako sve, dok ne dođu do nama najbl ižeg neba, gdje zatraže da mu se otvore vrata, pa se otvore.
Odatle ga od jednog do drugog neba ispra ćaju najodabraniji stanovnici, sve dok tako ne dođe do sedmog neba, gdje Uzvišeni Allah rekne: ‘Zapišite Knjigu Moga roba u lllijjun, i vratite ga u zemlju, jer Ja sam ih od nje stvorio, u nju ću ih vratiti, i iz nje ću ih ponovo izvesti .’ On (Poslanik) je dalje rekao: “Pa će mu se duša ponovo vratiti . Zatim će mu doći dva meleka i upitati ga: ‘Ko je tvoj Gospodar?’ – pa će odgovoriti: ‘Moj Gospodar je Allah.’
Zatim će ga upitati: ‘Koja je tvoja vjera?’ – pa će odgovoriti: ‘Moja vjera je Islam.’ Zatim će ga upitati: ‘Ko je ovaj čovjek koji vam je poslan?’ pa će odgovoriti: ‘On je Allahov Poslanik, s.a.v.s.’ Zatim će ga upitati: ‘ 5ta je tvoje znanje?’ – pa će odgovoriti: ‘Čitao sam Knjigu Uzvišenog Allaha, pa sam povjerovao i potvrdio da je tačno (sve što u njoj piše).’ Zatim će sa neba glas povikati: ‘Istinu je rekao Moj rob, pa mu prostrite prostirku u Džennetu, obucite mu džennetsku odjeću i otvorite mu džennetsku kapiju, pa će do njega doprijeti zadah i miris iz Džen neta i proširiti mu se kabur dokle god mu pogled doseže.” On (tj. Poslanik) je nadalje rekao:
“Zatim će mu doći jedan čovjek lijepa lica, u lijepoj odjeći i sa ugodnim mirisom i reći mu: ‘ Donosim ti radosnu vijest; ovo je onaj dan koji ti je obećava n.’ – pa će ga upitati: ‘Ko si ti? Tvoje lice najavljuje samo dobro!’ Na to će mu odgovoriti: ‘Ja sam tvoje dobro djelo.’- pa će na to povikati: ‘Gospodaru, požuri sa Sudnjim danom! Gospodaru, požuri sa Sudnjim danom!”
On (Poslanik) je zatim rekao: “Kada se robu nevjerni ku približi rastanak sa ovim svijetom i otvori put za Onaj svijet, sa neba se spuste meleki crnih lica, noseći sa sobom kostrijetno sukno, i sjednu nadomak njegova vida. Zatim dođe Melek smrti, sjedne pored njegove glave i pozove: ‘0, zla dušo, iziđi (iz tijela) i uđi u Allahovu srdžbu i g njev!” On (Poslanik) je, nadalje, rekao: “Zatim se ona po tijelu raziđe, pa je poč ne čupati kao što se čupa trn iz mokre vune. Zatim je uzme, a kada je uzme, ni koliko je treptaj oka ne ostave u njegovoj ruci, dok je ne stave u to kostrijetno sukno. Tada iz nje izađe odvratan smrad kao od naj pokvarenije lešine na cijeloj Zemlji. Zatim se sa njom počnu dizati.
Kada tako sa njom naiđu, ne prođu ni pored jedne skupine meleka, a da ne upitaju: ‘Kakav je ovo odvratni smrad?’ – pa im odgovore: ‘Smrad toga i toga’, prozivajući ga najružnijim imenima kojima su ga zvali dok je bio na ovom svijetu, i tako sve dok sa njom ne dođu do nama najbli žeg neba, gdje zatraže da se otvore vrata, pa se ne otvore.
” Zatim je Allahov Poslanik, s.a.v.s., izgovorio riječi Uzvišenog: Kapije nebeske neće se otvoriti, i prije će debelo uže kroz iglene uši proći nego što će oni u Džennet ući. (EI-A’raf, 40). Zatim će Uzvišeni Allah reći: “Zapišite knjigu njegovu u Sidždžinu na dnu Zemlje!”
Zatim će njegova duša odatle biti bačena. Potom je on (Poslanik) citirao: A onaj ko bude smatrao da Allahu ima iko ravan – biće kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabi/e, ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio. (EI-Hadždž, 31) Zatim će se duša njegova ponovo u njegovo tijelo vratiti. Zatim će mu doći dva meleka, sjesti pored njega i upitati ga: “Ko je tvoj Gospodar?” – pa će reći: “Ha! Ha! Ne znam!” Zatim će ga upitati: “Koja je tvoja vjera?” – pa će reći: “Ha! Ha! Ne znam!” Zatim će ga upitati: “Ko je ovaj čovjek koji vam je poslan?” – pa se neće moći sjetiti njegova imena, te će mu biti rečeno: “Muhammed” – pa će, opet, reći: “Ha! Ha! Ne znam!” Zatim će sa neba neki glas povikati: “Laže Moj rob, pa mu prostrite prostirku od vatre i otvorite mu vrata Džehennema! Pa će do njega dospjeti vrućina i užarenost vatre, a grob mu se još više stijesniti, da će mu se rebra saplesti. Zatim će mu doći jedan čovjek u ruž noj odjeći i sa ružnim zadahom i reći mu: “Donosim ti zlu vijest: ‘Ovo je onaj dan kojim ti je prijećeno.”- pa će ga upitati: “Ko si ti? Tvoje lice najavljuje samo zlo.” Na to će mu odgovoriti:
“Ja sam tvoje zlo djelo.” – pa će reći: “Gospodaru, ne uspostavljaj Sudnji dan!”
U kazivanju o vjerniku on je još dodao: ” … a kada iziđe njegova duša, blagoslovi ga svaki melek između neba i Zemlje i svaki melek na nebu, pootvara}u mu se nebeske kapije i čuvari svih kapija mole Uzvišenog Allaha da se njegova duša popne prije njih.”
U kazivanju o nevjerniku je, također, dodao: “Zatim će mu biti poslan jedan slijep, gluh i nijem (čovjek) sa željeznom po lugom u ruci; kada bi njom udario o brdo zdrobio bi ga u prašinu, pa će ga njome udarati dok ne postane prašina. Zatim će ga Uzvišeni Allah ponovo vratiti kao što je bio, pa će ga ovaj ponovo početi udarati, od čega će pomagati i vikati toliko da će ga svako, osim ljudi i džina, čuti.”

El-Bera kaže: “Zatim će mu se otvoriti vrata Džehennema i pripremiti postelja od vatre.”

putem-islama.com

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara