Tajne koje prenose šejtani

Šejtani su obavještavali El-Esveda El-A’nsijja, koji je tvrdio da je poslanik, o nekim tajnama. Čak su se muslimani pobojali da će ga šejtani obavijestiti o onome što oni pričaju o njemu. Međutim, njegova žena, uvidjevši da je kjafir, pomogla ih je pa su ga uspjeli uhvatiti i pogubiti. I Musejlema El-Kezzab imao je, pomagače u vidu šejtana koji su ga obavještavali o nekim tajnama. U vrijeme Abdul-Melika b. Mervana, El-Haris Ed-Dimaški se proglasio poslanikom. Šejtani su ga pomagali i na takav način da ga oružje nije dosezalo. Mramor bi progovorio slaveći Boga kada bi ga on pomilovao rukom. Ljudi su gledali nebeske konjanike za koje je on tvrdio da su meleki. Kada su ga muslimani ipak uhvatili, jedan ga je vojnik htio probosti kopljem, međutim, ono ga nije dosezalo. Abdul-Melik mu reče: “Nisi spomenuo Allahovo ime. Spomeni ga!’ Kada ga je spomenuo koplje ga je probolo.” Šejtansko poznavanje nekih tajni moguće je na već navedeni način, a prenosi se u vjerodostojnom predanju Ibni Abbasa, koje bilježi Muslim. Prvi koji je u islamu tvrdio da mu dolaze duhovi i obraćaju mu se bio je El-Muhtar b. Ubejd Es-Sekafi. Rečeno je Ibni Omeru i Ibni Abbasu da El-Muhtar tvrdi kako mu se objavljuje i kako mu dolaze (duhovna bića), pa su rekli: “Istina je!”, navodeći ajete sure E-Šua’ra’ i El-En’am:

Hoću li vam kazati kome dolaze šejtani?

Oni dolaze svakome lašcu, griješniku,

oni prisluškuju – i većinom oni lažu.

A šejtani navode štićenike svoje da se s vama raspravljaju, pa ako biste im se pokorili, i vi biste, sigurno, mnogobošci postali. Postoje tri mišljenja o djelima koja izgledaju nadnaravna.

– Jedni smatraju da nadnaravna djela ne može činiti niko osim poslanika.

– Drugi smatraju da svako kod koga se događaju nadnaravne stvari Božiji je odabranik, makar bio i kršćanin ili idolopoklonik.

– Treći smatraju (što je i tačno) da su pomagači nemuslimana, njihovih asketa, idolopoklonika, kitabija i drugih, ustvari džini i šejtani koji su od njihove (nemuslimanske, nevjerničke) vrste, a ne od Božijih odabranika.

novihorizonti

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara