Tefsir ajeta o Melecima Zebanijama (čuvarima džehennema)

TEFSIR KUR’ANSKOG AJETA ‘O njoj će se meleki strogi i snažni brinuti’

 

Uzvišeni opisuje čuvare Džehennema kao stroge i snažne, pa kaže: “O njoj će se meleci strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovijedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršavati.” (At-Tahrim, 6.)

 

Prenosi Ebu Ne’im svojim lancem prenosilaca od Ka’ba r.a., da je rekao: “Čuvari Džehennema su ogromni! Razdaljina između njihovih ramena je koliko godinu dana hoda. Svaki od njih sa sobom ima malj koji na sebi ima dvije željezne ušice, kada njime udare nekog od stanovnika Vatre, od siline udarca kroz vatru će propadati sedam stotina hiljada godina.”

 

Prenosi Abdullah b. Ahmeda svojim lancem prenosilaca od Ebu Imrana El-Džuvenija da je rekao: “Do nas je došlo da razdaljina između ramena jednog o čuvara Džehennema iznosi koliko godinu dana hoda, jednim svojim udarcem će džehennemliju pretvoriti u prah od glave do pete”, a u drugoj predaji stoji: “Do nas je došlo da će Džehennem čuvati devetnaestorica, razmak između ramena jednog od njih je godinu dana hoda, u njihovim srcima ne postoji ni trun milosti, naprotiv, stvoreni su da kažnjavaju.”

 

 

El-Dževzedžani prenosi svojim lancem prenosilaca od Saliha – Ebu El-Halila -da je rekao: ‘U noći Isra’a i Mi’radža, Allah je poslao Svome Poslaniku alejhi selam nekoliko meleka koji su ga dočekali i obradovali radosnim vijestima’ – u jednom dijelu mesdžida je klanjao čovjek koji se nije okretao prema Ailahovom Poslaniku alejhi selam – Poslanik alejhi selam reče: “Svi ste me lijepo dočekali i izrazili mi dobrodošlicu osim ovoga koji se nalazi u ovom dijelu mesdžida.” A meleci uzvratiše: “I on je sretan zbog tvog prisustva, kao i mi, samo što je on od čuvara džehennemskih.”

 

 

Pripovijeda Bekr b. Hunejs od Abdulmelika El-Džisrija od Hasana El-Basrija da je Džibril, alejhi-selam rekao Allahovom Poslaniku alejhi selam: “Kada bi jedan od čuvara Džehennema dospio na zemlju, svi njeni stanovnici bi pomrli od straha kada bi vidjeli njegov lik u kojem je stvoren.” Ova predaja je mursel i slaba.

 

 

TEFSIR KUR’ANSKOG AJETA ‘Nevjernici će dozivati: ‘O Malik!’

 

Kaze Uzvišeni: “Oni će dozivati: ‘O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo!” (Az-Zuhruf, 77.)

Malik je čuvar Džehennema i zapovjednik ostalih njegovih čuvara. Allahov Poslanik alejhi selam je vidio Malika u noći Isra’a i Mi’radža gdje mu je Malik tom prilikom nazvao selam. Hadis bilježi imam Muslim od Enesa r.a.

Allahov Poslanik alejhi selam je Malika vidio i u snu, imao je veoma strašan i odvratan izgled, poput najstrašnijeg čovjeka kojeg si ikada vidio! Hadis je prethodno spomenut, a prenosi ga Semurete b. Džundub, r.a.

 

 

TEFSIR KUR’ANSKOG AJETA

 

‘Pa neka on pozove društvo svoje – Mi ćemo pozvati Zebanije!’

Kaže Allah: ‘Ta neka on pozove društvo svoje – Mi ćemo pozvati zebanije!”

(Al-Aleq, 17-18.)

Kaže Ebu Hurejre, r.a: “Zebanije su skupina meleka!”

Kaže Ata’a: “Zebanije su strogi i jaki meleci!”

Kaze Mukatil: “Zebanije su čuvari Džehennema!”

Kaže Katade: “Zebanije u arapskom jeziku označavaju čuvare i stražare.”

 

Opisujući Zebanije Abdullah b. El-Haris kaže: “Glave su im na zemlji, a noge na nebesima.” (Ibn Ebi Hatim).

Bilježi Ibn Ebi Hatim svojim lancem prenosilaca od El-Minhala od Amra da je rekao: ‘Kada Allah naredi melecima i kaže: “Držite ga i u okove okujte.” (AI-Haqqa, 30.), čovjeka će ščepati sedamdeset hiljada meleka, a samo jedan od njih kada učini ovako – kada raširi svoje ruke – njima će ščepati i u Džehennem baciti sedamdeset hiljada ljudi.’

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara