Press "Enter" to skip to content

Ujutro i navečer proučite tri puta ove sure i to će vas sačuvati od svega

Od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tražio je utočište od džinskog i od ljudskog uroka, sve dok nisu objavljene sure El-Felek i En-Nas. Kada su objavljene, učio je samo njih.” (Bilježi ga Et-Tirmizi)

Prenosi se od Abdullaha ibn Habiba, radijallahu anhu, da je rekao: “Rekao mi je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Kada osvaneš i kada omrkneš po tri puta uči Kul-huvallahu ehad, Kul e’uzu bi rabbil-felek i Kul e’uzu bi rabbin-nas, to će te sačuvati od svega.’” (Ebu Davud, Et-Tirmizi, a šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim)

SURE-IHLAS

Bismillahi rrahmani rrahim

KUL HUVALLAHU EHAD
ALLAHU SSAMED
LEM JELID VE LEM JULED
VE LEM JEKUL-LEHU KUFUVEN EHAD

Prevod:
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Reci:”On, Allah, Jedan je!
Allah je utočište svakome!
nije rodio, nit’ je rođen!
I niko mu ravan nije!”

SURE-FELEK
Bismillahi rrahmani rrahim
KUL EUZU BI RABBIL FELEK
MIN SHERRI MA HALEK
VE MIN SHERRI GASIKIN IZA VEKAB
VE MIN SHERRI NNEFFASATI FIL UKAD
VE MIN SHERRI HASIDIN IZA HASED

Prevod:
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Reci: “Utječem se Gospodaru svitanja
od zla onoga što On stvara,
i od zla sumraka kada tamnine razastire
i od zla onih koji pušu u uzlove,
i od zla zavidnika kada zavist ne krije!”

SURE-NAS
Bismillahi rrahmani rrahim

KUL EUZU BI RABBI NAS
MELIKI NNAS, ILAHI NNAS
MIN SHERRIL VESVASIL HANNAS
ELLEZI JUVESVISU FI SUDURI NNAS
MINEL DZINNETI VE NNAS

Prevod:
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Reci:”Utječem se Gospodaru ljudi,
Vladaru ljudi,
Bogu ljudi,
od zla šejtana koji spletkari,
koji zle misli unosi u srca ljudi –
od džina i od ljudi”

Prenosi se od hazreti Aiše, radijallahu anha, da je rekla: “Svake noći kada bi legao u postelju, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sastavljao bi šake, puhnuo u njih i učio suru Ihlas, Felek i Nas, a potom bi rukama potrao svoje tijelo, koliko god je mogao, počevši od glave i lica.” (Hadis je sahih – vjerodostojan)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *